Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Zaangażowania i Kontrasygnaty (KK-1) > Wydział Zaangażowania i Kontrasygnaty (KK-1)

Wydział Zaangażowania i Kontrasygnaty (KK-1)

  Drukuj
 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 08
Faks
22 443 27 21
Email
kdorobinski@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Krzysztof Dorobiński
tel.: 22 443 27 08, faks: 22 443 27 21, e-mail: kdorobinski@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 428
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zaangażowania i Kontrasygnaty należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz projektów zarządzeń Prezydenta przedkładanych Skarbnikowi do kontrasygnaty przez biura, dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
2) opiniowanie i analiza projektów umów, aneksów, porozumień,  zamówień, zaliczek oraz innych dokumentów składanych do kontrasygnaty Skarbnika przez biura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Urzędzie;
3) opiniowanie wniosków o wstępną kontrasygnatę Skarbnika stanowiących podstawę do wszczęcia procedury udzielenia zamówień publicznych przez biura;
4) dokonywanie kontroli formalnej w zakresie zgodności zapisów wprowadzanych przez biura do Systemu SAP z dokumentami przedkładanymi do kontrasygnaty Skarbnika;
5) kontrola zabezpieczenia środków w załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy koniecznych na realizację zadań wynikających z dokumentów przedkładanych przez dzielnicę do kontrasygnaty Skarbnika;
6) dokonywanie kontroli zaangażowania środków w podziale na biura - w szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu, zadania budżetowego oraz źródła finansowania;
7) współpraca z biurami nadzorującymi zadania wynikające z dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty Skarbnika;
8) kontrola zabezpieczenia  środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy koniecznych na realizację zadań wynikających z dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty Skarbnika;
9) przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych pracownikom biur oraz głównym księgowym dzielnicy i jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz osobom zastępującym do udzielania kontrasygnaty z upoważnienia Skarbnika oraz ewidencja udzielonych upoważnień przez Skarbnika;
10) współpraca z Gabinetem Prezydenta w przygotowywaniu projektów pełnomocnictw Prezydenta w zakresie dokonywania czynności powodujących zaciąganie zobowiązań pieniężnych;
11) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Urzędu;
12) analiza rocznego  sprawozdania budżetowego Rb 28S Urzędu oraz  składanego przez dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
13) przygotowywanie w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych projektów zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie działalności Biura;
14) analiza postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz opracowywanie projektów zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
15) współpraca przy prowadzeniu rejestru zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sporządzonych przez Biuro;
16) współpraca z Biurem Kontroli, Biurem Audytu Wewnętrznego, Gabinetem Prezydenta oraz Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych właściwym ds. rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w sprawach związanych z dyscypliną finansów publicznych;
17) dokonywanie okresowych czynności sprawdzających w dzielnicach w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonych przez Skarbnika upoważnień do kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych oraz sporządzanie protokołów przeprowadzenia czynności sprawdzających;
18) prowadzenie rejestru zamówień o równowartości w złotych do 30.000 euro netto udzielanych przez Biuro;
19) wprowadzanie i aktualizacja procedur finansowych Biura na portalu wewnętrznym Urzędu - PortUM - we współpracy z Biurem Organizacji Urzędu;
20) obsługa Edytora Aktów Prawnych i Normatywnych w zakresie aktów prawnych wychodzących z Biura;
21) opracowywanie projektu zarządzenia Prezydenta w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w urzędach dzielnic m.st. Warszawy oraz projektów jej aktualizacji;
22) współpraca przy opracowywaniu projektu zarządzenia Prezydenta w sprawie  instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie oraz przy projektach jej aktualizacji.

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 20-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 10992
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe