Kanał Wyżej
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79 pok. 117

Telefon
22 443 22 70

Faks
22 443 22 72

Email
Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Jerzy Stępniak
zastępca dyrektora Monika WiśniochZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji, a w szczególności:
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy;
2) opracowywanie harmonogramów inwestycji i remontów skoordynowanych w odrębnych rejonach inwestycyjnych m.st. Warszawy, w oparciu o wieloletnie lub roczne prognozy finansowe oraz plany (programy) inwestycyjne i remontowe, przygotowywane przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
3) określanie i uzgadnianie terminów realizacji inwestycji i remontów planowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
4) składanie wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy i innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji;
5) opracowywanie analiz ekonomicznych procesów inwestycyjnych podlegających koordynacji realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
6) opracowywanie wytycznych do czasowych zmian organizacji ruchu oraz uzgadnianie projektów czasowych zmian organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów;
7) monitorowanie procesów przygotowania inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na naradach i debatach koordynacyjnych;
8) bieżąca ocena stanu realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
9) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji;
10) analiza planowanych naruszeń pasów drogowych, propozycji i technologii robót w pasie drogowym pod kątem ich wpływu na drożność komunikacyjną na obszarze m.st. Warszawy;
11) podejmowanie, w zakresie realizowanych zadań, działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych;
12) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta lub Rady m.st. Warszawy w zakresie realizowanych zadań;
13) opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów z zakresu działalności Biura.Dodatkowe informacje
Biuro prowadzi przeznaczony dla mieszkańców Warszawy, serwis informacyjny www.infoulice.um.warszawa.pl oraz fanpage www.facebook.com/infoulice/ o inwestycjach i remontach ulic oraz wynikających z nich utrudnieniach w ruchu. W serwisie umieszczone są komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów, zmiany komunikacji miejskiej. Możliwe jest także otrzymywanie powiadomień o utrudnieniach w ruchu za pośrednictwem SMS.


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym są:
1. Wydział Planowania KI-WP2. Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji KI-WM3. Wydział Koordynacji KI-WK4. Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej KI-WOKS

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Załączniki
Wewnętrzny regulamin działalności Biura
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Wersja standardowa