Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Wydziały > Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej > Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej

Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79 pok. 117, 118, 120
Telefon
22 443 22 70
Faks
22 443 22 72
Email
Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Jakub Turek
tel.: 22 443 22 95, kom.: 726 086 527, faks: 22 443 22 72, e-mail: jturek@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 120
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
1) obsługa kancelaryjna Biura;
2) prowadzenie spraw finansowych i zamówień publicznych Biura;
3) opracowywanie i aktualizowanie procedur umożliwiających sprawne działanie Biura;
4) prowadzenie, we współpracy z właściwym biurem, spraw pracowników Biura;
5) realizacja zadań zastrzeżonych do kompetencji koordynatora ds. ryzyka polegająca na wspomaganiu Dyrektora, jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Biurze;
6) podejmowanie, w zakresie realizowanych przez Biuro zadań, działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych;
7) aktualizowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy dotyczących Biura;
8) gromadzenie dokumentacji dotyczącej audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie działania Biura.


Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej, należy w szczególności:
1) obsługa kancelaryjna Biura;
2) zaopatrywanie Biura w materiały biurowe i gospodarcze, a także nadzór nad ich właściwym gospodarowaniem, funkcjonowaniem oraz konserwacją;
3) prowadzenie bieżącej ewidencji składników majątku ruchomego, będącego na wyposażeniu Biura;
4) organizacja i obsługa spotkań, narad, debat i konferencji, w tym sporządzanie protokołów i ich rejestracja w serwisie eInwestycje;
5) realizacja zadań zastrzeżonych do kompetencji koordynatora ds. ryzyka polegająca na wspomaganiu Dyrektora, jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Biurze;
6) wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i standaryzacją ISO, pełnienie funkcji koordynatora Systemu Zarządzania Jakością;
7) pełnienie funkcji koordynatora ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Biurze;
9) prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych pracownikom Biura;
10) opracowywanie i aktualizowanie procedur umożliwiających sprawne działanie Biura;
11) gromadzenie dokumentacji dotyczącej audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie działania Biura;
12) przygotowywanie informacji o stanie kontroli zarządczej;
13) koordynowanie i przygotowywanie zbiorczych planów, raportów oraz sprawozdań z działalności Biura;
14) prowadzenie, we współpracy z właściwym biurem, spraw pracowników Biura;
15) wspieranie przełożonych w zakresie przeprowadzania ocen okresowych pracowników Biura;
16) kontrola stosowania przez pracowników Biura przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Finansowej

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Finansowej, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej, należy w szczególności:
1) nadzór nad realizacją i rozliczanie budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
2) opracowywanie wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji;
3) przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Biuro;
4) przygotowywanie dokumentacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej, monitorowanie zmian dotyczących zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i informowanie o nich pracowników Biura, a także prowadzenie w serwisie eInwestycje zakładki WPF;
5) bieżąca obsługa systemu obejmującego ewidencję wydatków i obsługa aplikacji finansowych;
6) opisywanie dokumentów finansowo-księgowych, sprawdzanie ich zgodności
z zawartymi zobowiązaniami oraz planem wydatków na rok budżetowy;
7) nadzór nad stroną formalną przygotowywanych przez Biuro postępowań
o udzielenie zamówień publicznych;
8) opracowywanie analiz ekonomicznych procesów inwestycyjnych podlegających koordynacji realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną.

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji Społecznej

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Komunikacji Społecznej, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej, należy w szczególności:
1) pozyskiwanie akceptacji społecznej dla polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy i zarządzanie informacjami kierowanymi do społeczeństwa oraz promowanie działalności inwestycyjnej m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura, w tym:
a) organizowanie i przygotowywanie materiałów na konferencje prasowe oraz inne spotkania o charakterze informacyjnym,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych w formie broszur, ulotek i grafik dotyczących działalności inwestycyjnych m.st. Warszawy,
c) obsługa i popularyzacja serwisów informacyjnych Infoulice oraz aplikacji informacyjnych skierowanych do mieszkańców zgodnie z polityką m.st. Warszawy,
d) współpraca z biurami Urzędu, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w realizacji polityki informacyjnej,
e) udzielanie odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski mieszkańców oraz koordynowanie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;
2) opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących komunikacji społecznej;
3) aktualizowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących Biura;
4) koordynowanie i nadzór nad programem usuwania barier architektonicznych
z przestrzeni m.st. Warszawy;
5) koordynowanie spraw związanych z Budżetem Partycypacyjnym.

 

Dodatkowe informacje

 

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Laskowska Izabela (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 10-07-2008
Aktualizujący Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 4386
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe