Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Biuro Infrastruktury (IN)

Biuro Infrastruktury (IN)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 35 85
22 443 35 86
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Sławomir Jacek Koczywąs
tel.: 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 103
zastępca dyrektora Leszek Drogosz
tel.: 22 443 35 85; 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 103
zastępca dyrektora Jerzy Stępniak
tel.: 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 119
zastępca dyrektora Anna Śledź
tel.: 22 443 35 85; 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 97
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Infrastruktury należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji celów oraz wnioskowanie o aktualizację strategii rozwoju m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 2. monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego;
 3. opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania wód opadowych;
 4. realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz wodę, a także w zakresie odbioru ścieków i wód opadowych, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych;
 5. nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie realizacji usług, eksploatacji sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym pełnienie w imieniu Prezydenta funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania warunków udzielonego zezwolenia na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 6. przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz wystąpień z zakresu działania Biura wraz z prowadzeniem stosownej ewidencji;
 7. prognozowanie potrzeb m.st. Warszawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych;
 8. wykonywanie zadań, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie organizacji zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z planowaniem tych zadań m.in. poprzez działania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  oraz opracowywanie planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ww. media;
 9. planowanie, organizacja i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej, promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii i instalowania odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w tym zakresie;
 10. wykonywanie analiz i opinii oraz zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strategii działania, planów gospodarczych, planów rozwojowych i innych dokumentów opracowanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze m.st. Warszawy, w tym także pod kątem bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz niezawodności ich funkcjonowania;
 11. monitorowanie i wykonywanie analiz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za ich rozwój na obszarze m.st. Warszawy;
 12. utrzymywanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie i rozwój na obszarze m.st. Warszawy;
 13. koordynowanie procesów związanych z budową, na terenie m.st. Warszawy, infrastruktury paliw alternatywnych do ładowania i tankowania pojazdów;
 14. współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru oraz gestorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej w zakresie integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;
 15. współpraca, w zakresie działalności Biura, z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi;
 16. współpraca z wydziałami dla dzielnicy, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura;
 17. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na  działania związane z realizacją zadań Biura;
 18. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów wydatków majątkowych, propozycji rozwiązań organizacyjnych realizacji tych inwestycji oraz monitorowanie ich wykonania;
 19. koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji;
 20. gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach realizowanych w pasie drogowym, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy;
 21. opracowywanie harmonogramów inwestycji i remontów w pasie drogowym, skoordynowanych w odrębnych rejonach inwestycyjnych m.st. Warszawy, w oparciu o wieloletnią prognozę finansową m.st. Warszawy oraz plany (programy) inwestycyjne i remontowe innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną;
 22. określanie i uzgadnianie terminów realizacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, planowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
 23. wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje drogowe oraz o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy i innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji w pasie drogowym;
 24. opracowywanie wytycznych do czasowych zmian organizacji ruchu oraz uzgadnianie projektów czasowych zmian organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów;
 25. monitorowanie procesów przygotowania inwestycji i remontów realizowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną, z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na naradach i debatach koordynacyjnych;
 26. bieżąca ocena stanu realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
 27. udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji;
 28. analiza planowanych naruszeń pasów drogowych, propozycji i technologii robót w pasie drogowym pod kątem ich wpływu na drożność komunikacyjną na obszarze m.st. Warszawy;
 29. podejmowanie, w zakresie realizowanych zadań, działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych;
 30. przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych.
Dodatkowe informacje

Dyrektor Biura Infrastruktury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania Biura w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem Biura Infrastruktury.

Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Infrastruktury są:

zobacz również:

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Infrastruktury

System informacyjny w zakresie energetyki - INFRATECH zawierający m.in. poradnik odbiorcy ciepła, gazu i prądu, informacje nt. taryf ciepła, paliw gazowych i energii elektrycznej, przedsiębiorstw energetycznych oraz istotnych wydarzeń z branży.

 
 
Wprowadził Piotr Kaczmarski 10-05-2007
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 12-03-2021
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 12-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2021
Liczba odwiedzin: 94349
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe