Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Biuro Infrastruktury (IN)

Biuro Infrastruktury (IN)

  Drukuj
 
Adres

Siedziba Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy:
pl. Defilad 1, p. XIII (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 44
00 - 024 Warszawa

Telefon
22 443 35 85
22 443 35 86
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Robert Bański
tel.: 22 443 35 85
22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1322
zastępca dyrektora Leszek Drogosz
tel.: 22 443 35 85
22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1320
zastępca dyrektora Waldemar Lasek
tel.: 22 443 35 85
22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: SekretariatBI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1319
zastępca dyrektora Anna Śledź
tel.: 22 443 35 85
22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1334
zastępca dyrektora Jerzy Stępniak
tel.: 22 443 35 85
22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1319
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Infrastruktury należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji celów oraz wnioskowanie o aktualizację strategii rozwoju m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 2. monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie rozwoju systemów energetycznych, wodociągowo-kanalizacyjnego oraz publicznego transportu zbiorowego;
 3. opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania wód opadowych oraz publicznego transportu zbiorowego;
 4. realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz wodę, a także w zakresie odbioru ścieków i wód opadowych, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych;
 5. nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie realizacji usług, eksploatacji sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym pełnienie w imieniu Prezydenta funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania warunków udzielonego zezwolenia na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 6. przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz wystąpień z zakresu działania Biura wraz z prowadzeniem stosownej ewidencji;
 7. prognozowanie potrzeb m.st. Warszawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych;
 8. wykonywanie zadań, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie organizacji zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z planowaniem tych zadań m.in. poprzez działania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  oraz opracowywanie planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ww. media;
 9. planowanie, organizacja i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej, promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii i instalowania odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w tym zakresie;
 10. wykonywanie analiz i opinii oraz zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strategii działania, planów gospodarczych, planów rozwojowych i innych dokumentów opracowanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze m.st. Warszawy, w tym także pod kątem bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz niezawodności ich funkcjonowania;
 11. monitorowanie i wykonywanie analiz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za ich rozwój na obszarze m.st. Warszawy;
 12. utrzymywanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie i rozwój na obszarze m.st. Warszawy;
 13. a)koordynowanie procesów związanych z budową, na terenie m.st. Warszawy, infrastruktury paliw alternatywnych do ładowania i tankowania pojazdów;
  współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru oraz gestorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej w zakresie integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;
 14. współpraca, w zakresie działalności Biura, z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi;
 15. współpraca z wydziałami dla dzielnicy, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura;
 16. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na  działania związane z realizacją zadań Biura;
 17. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów wydatków majątkowych, propozycji rozwiązań organizacyjnych realizacji tych inwestycji oraz monitorowanie ich wykonania;
 18. koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji;
 19. gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach realizowanych w pasie drogowym, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy;
 20. opracowywanie harmonogramów inwestycji i remontów w pasie drogowym, skoordynowanych w odrębnych rejonach inwestycyjnych m.st. Warszawy, w oparciu o wieloletnią prognozę finansową m.st. Warszawy oraz plany (programy) inwestycyjne i remontowe innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną;
 21. określanie i uzgadnianie terminów realizacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, planowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
 22. wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje drogowe oraz o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy i innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji w pasie drogowym;
 23. opracowywanie wytycznych do czasowych zmian organizacji ruchu oraz uzgadnianie projektów czasowych zmian organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów;
 24. monitorowanie procesów przygotowania inwestycji i remontów realizowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną, z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na naradach i debatach koordynacyjnych;
 25. bieżąca ocena stanu realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
 26. udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji;
 27. analiza planowanych naruszeń pasów drogowych, propozycji i technologii robót w pasie drogowym pod kątem ich wpływu na drożność komunikacyjną na obszarze m.st. Warszawy;
 28. podejmowanie, w zakresie realizowanych zadań, działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych;
 29. przygotowanie planu transportowego dla m.st. Warszawy;
 30. koordynacja działań w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego m.st. Warszawy i realizacja polityki transportowej w tym zakresie; 
 31. przygotowanie projektów programów rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz określanie priorytetów realizacji tych programów przez Zarząd Transportu Miejskiego;
 32. opiniowanie kwoty środków finansowych przyznanej w budżecie m.st. Warszawy dla Zarządu Transportu Miejskiego na realizację wydatków bieżących i majątkowych oraz zadania statutowe;
 33.  uzgadnianie rzeczowego zakresu transportowych zadań inwestycyjnych w projektach rocznych i wieloletniej prognozie finansowej, realizowanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice, ustalanie priorytetu realizacji tych zadań;
 34. gromadzenie i przetwarzanie informacji o infrastrukturze transportu publicznego we współpracy z komórkami organizacyjnymi  Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 35. współpraca z organami gmin, powiatów, województwa oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla tworzenia spójnego systemu rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
 36. współpraca ze spółkami m.st. Warszawy oraz operatorami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w zakresie włączenia transportu kolejowego do obsługi transportowej m.st. Warszawy, a także współpraca w tym zakresie z organami sąsiednich gmin, powiatów i województwa;
 37. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w tworzeniu programów bezpieczeństwa w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 38. monitorowanie realizacji priorytetu dla drogowych i szynowych środków transportu w publicznym transporcie zbiorowym;
 39. analizowanie wybranych nowatorskich rozwiązań dla publicznego transportu zbiorowego stosowanych w innych miastach, pod względem technicznym i organizacyjno-prawnym oraz możliwości ich wdrożenia dla potrzeb obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej.
 40. Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Zarządem Transportu Miejskiego.
Dodatkowe informacje

Dyrektor Biura Infrastruktury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania Biura w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem Biura Infrastruktury.

W Biurze Infrastruktury działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym - na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 4165/2010 z 4 lutego 2010 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu przez m.st. Warszawę do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zamieszczone 3 listopada 2022 r. znajduje się w zakładce "Ogłoszenia i informacje" - Ogłoszenie o zakupie paliwa stałego przez m.st. Warszawę.

 
 
Wprowadził Piotr Kaczmarski 10-05-2007
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 04-11-2022
Zatwierdzający Jakubczak Izabela (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 04-11-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-11-2022
Liczba odwiedzin: 116995

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe