Kanał Wyżej
Biuro Infrastruktury (IN)


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 443 35 85
22 443 35 86

Faks
22 443 35 87

Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Leszek Drogosz
zastępca dyrektora Katarzyna Kacpura
zastępca dyrektora Anna ŚledźZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Infrastruktury należy w szczególności:
monitorowanie realizacji celów oraz wnioskowanie o aktualizację strategii rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym także pod kątem zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu; monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego; opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska i klimatu; udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, wykonywanych zarówno przez Urząd jak i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie identyfikacji możliwych projektów inwestycyjnych do realizacji we współpracy z partnerami prywatnymi; realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz wodę, a także w zakresie odbioru ścieków; nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie realizacji usług, eksploatacji sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym pełnienie w imieniu Prezydenta funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania warunków udzielonego zezwolenia na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz wystąpień z zakresu działania Biura wraz z prowadzeniem stosownej ewidencji; prognozowanie potrzeb m.st. Warszawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych; wykonywanie zadań, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie organizacji zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z planowaniem tych zadań m.in. poprzez działania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  oraz opracowywanie planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ww. media; planowanie, organizacja i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska i klimatu oraz adaptacji do jego zmian poprzez podnoszenie efektywności energetycznej, promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy i odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenie świadomości mieszkańców w tym zakresie; wykonywanie analiz i opinii oraz zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strategii działania, planów gospodarczych, planów rozwojowych i innych dokumentów opracowanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze m.st. Warszawy, w tym także pod kątem bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz niezawodności; monitorowanie i wykonywanie analiz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za rozwój tych systemów na obszarze  m.st. Warszawy; utrzymywanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie i rozwój na obszarze m.st. Warszawy; współpraca z Biurem Geodezji i Katastru oraz gestorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej w zakresie integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy; współpraca z właściwymi instytucjami uczestniczącymi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, a także na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; współpraca, w zakresie działalności Biura, z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w ramach podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego; inicjowanie prac i przygotowywanie wstępnych założeń do projektów realizowanych w formułach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z planowaniem i udziałem w postępowaniach na wybór doradców do poszczególnych projektów; organizacja i prowadzenie postępowań realizowanych w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, z późn. zm.); prowadzenie działań informacyjnych o inwestycjach możliwych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi; przygotowywanie oraz  prezentacja możliwości współpracy gospodarczej z m.st. Warszawą dotyczących wybranych inwestycji; organizowanie i prowadzenie procesu doradztwa oraz koordynacja współpracy pomiędzy doradcami a biurami, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie przygotowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi; współpraca z wydziałami dla dzielnicy, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura.


Dodatkowe informacje
Dyrektor Biura Infrastruktury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania Biura w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem Biura Infrastruktury.


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Infrastruktury są:
Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)
Wydział Strategii (IN-TS)
Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR)
Wydział Organizacji i Projektów (IN-EO)
Wydział Ekonomiczny (IN-EE)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (IN-S)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)
zobacz również:
Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Infrastruktury
System informacyjny w zakresie energetyki - INFRATECH zawierający m.in. poradnik odbiorcy ciepła, gazu i prądu, informacje nt. taryf ciepła, paliw gazowych i energii elektrycznej, przedsiębiorstw energetycznych oraz istotnych wydarzeń z branży.
Załączniki
Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Biura Infrastruktury 
Schemat Organizacyjny Biura Infrastruktury<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Infrastruktury (IN)

Wersja standardowa