Kanał Wyżej
Biuro Infrastruktury (IN)


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 443 35 85
22 443 35 86

Faks
22 443 35 87

Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Sławomir Jacek Koczywąs
zastępca dyrektora Leszek Drogosz
zastępca dyrektora Jerzy Stępniak
zastępca dyrektora Anna ŚledźZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Infrastruktury należy w szczególności:
monitorowanie realizacji celów oraz wnioskowanie o aktualizację strategii rozwoju m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura; monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego; opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania wód opadowych; realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz wodę, a także w zakresie odbioru ścieków i wód opadowych, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych; nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie realizacji usług, eksploatacji sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym pełnienie w imieniu Prezydenta funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania warunków udzielonego zezwolenia na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz wystąpień z zakresu działania Biura wraz z prowadzeniem stosownej ewidencji; prognozowanie potrzeb m.st. Warszawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych; wykonywanie zadań, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie organizacji zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z planowaniem tych zadań m.in. poprzez działania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  oraz opracowywanie planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ww. media; planowanie, organizacja i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej, promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii i instalowania odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w tym zakresie; wykonywanie analiz i opinii oraz zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strategii działania, planów gospodarczych, planów rozwojowych i innych dokumentów opracowanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze m.st. Warszawy, w tym także pod kątem bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz niezawodności ich funkcjonowania; monitorowanie i wykonywanie analiz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za ich rozwój na obszarze m.st. Warszawy; utrzymywanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie i rozwój na obszarze m.st. Warszawy; koordynowanie procesów związanych z budową, na terenie m.st. Warszawy, infrastruktury paliw alternatywnych do ładowania i tankowania pojazdów; współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru oraz gestorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej w zakresie integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy; współpraca, w zakresie działalności Biura, z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi; współpraca z wydziałami dla dzielnicy, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura; pozyskiwanie środków pozabudżetowych na  działania związane z realizacją zadań Biura; prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów wydatków majątkowych, propozycji rozwiązań organizacyjnych realizacji tych inwestycji oraz monitorowanie ich wykonania; koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji; gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach realizowanych w pasie drogowym, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy; opracowywanie harmonogramów inwestycji i remontów w pasie drogowym, skoordynowanych w odrębnych rejonach inwestycyjnych m.st. Warszawy, w oparciu o wieloletnią prognozę finansową m.st. Warszawy oraz plany (programy) inwestycyjne i remontowe innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną; określanie i uzgadnianie terminów realizacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, planowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną; wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje drogowe oraz o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy i innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji w pasie drogowym; opracowywanie wytycznych do czasowych zmian organizacji ruchu oraz uzgadnianie projektów czasowych zmian organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów; monitorowanie procesów przygotowania inwestycji i remontów realizowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną, z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na naradach i debatach koordynacyjnych; bieżąca ocena stanu realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych oraz ustaleniami koordynacyjnymi; udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji; analiza planowanych naruszeń pasów drogowych, propozycji i technologii robót w pasie drogowym pod kątem ich wpływu na drożność komunikacyjną na obszarze m.st. Warszawy; podejmowanie, w zakresie realizowanych zadań, działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych; przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych.Dodatkowe informacje
Dyrektor Biura Infrastruktury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania Biura w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem Biura Infrastruktury.


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Infrastruktury są:
Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM) Wydział Strategii (IN-TS) Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR) Wydział Organizacyjny (IN-EO) Wydział Ekonomiczny (IN-EE) Wydział Komunikacji Społecznej (IN-NKS) Wydział Planowania (IN-KP) Wydział Koordynacji (IN-KK) Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM) Wydział Przygotowania Projektów (IN-EPP) Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji (IN-EN) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)
zobacz również:
Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Infrastruktury
System informacyjny w zakresie energetyki - INFRATECH zawierający m.in. poradnik odbiorcy ciepła, gazu i prądu, informacje nt. taryf ciepła, paliw gazowych i energii elektrycznej, przedsiębiorstw energetycznych oraz istotnych wydarzeń z branży.
Załączniki
Regulamin organizacyjny Biura Infrastruktury
Schemat organizacyjny Biura Infrastruktury<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Infrastruktury (IN)

Wersja standardowa