Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Biuro Infrastruktury (IN)

Biuro Infrastruktury (IN)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 35 85
22 443 35 86
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Leszek Drogosz
tel.: 22 443 35 85; 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 103
zastępca dyrektora Katarzyna Kacpura
tel.: 22 443 35 85; 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 101
zastępca dyrektora Anna Śledź
tel.: 22 443 35 85; 22 443 35 86, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 97
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Infrastruktury należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji celów oraz wnioskowanie o aktualizację strategii rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym także pod kątem zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu;
 2. monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego;
 3. opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska i klimatu;
 4. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, wykonywanych zarówno przez Urząd jak i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie identyfikacji możliwych projektów inwestycyjnych do realizacji we współpracy z partnerami prywatnymi;
 5. realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz wodę, a także w zakresie odbioru ścieków;
 6. nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie realizacji usług, eksploatacji sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym pełnienie w imieniu Prezydenta funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania warunków udzielonego zezwolenia na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 7. przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz wystąpień z zakresu działania Biura wraz z prowadzeniem stosownej ewidencji;
 8. prognozowanie potrzeb m.st. Warszawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych;
 9. wykonywanie zadań, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie organizacji zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z planowaniem tych zadań m.in. poprzez działania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  oraz opracowywanie planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ww. media;
 10. planowanie, organizacja i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska i klimatu oraz adaptacji do jego zmian poprzez podnoszenie efektywności energetycznej, promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy i odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenie świadomości mieszkańców w tym zakresie;
 11. wykonywanie analiz i opinii oraz zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strategii działania, planów gospodarczych, planów rozwojowych i innych dokumentów opracowanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze m.st. Warszawy, w tym także pod kątem bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz niezawodności;
 12. monitorowanie i wykonywanie analiz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących rozwoju systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za rozwój tych systemów na obszarze  m.st. Warszawy;
 13. utrzymywanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie i rozwój na obszarze m.st. Warszawy;
 14. współpraca z Biurem Geodezji i Katastru oraz gestorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej w zakresie integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;
 15. współpraca z właściwymi instytucjami uczestniczącymi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, a także na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 16. współpraca, w zakresie działalności Biura, z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w ramach podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;
 17. inicjowanie prac i przygotowywanie wstępnych założeń do projektów realizowanych w formułach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z planowaniem i udziałem w postępowaniach na wybór doradców do poszczególnych projektów;
 18. organizacja i prowadzenie postępowań realizowanych w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, z późn. zm.);
 19. prowadzenie działań informacyjnych o inwestycjach możliwych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 20. przygotowywanie oraz  prezentacja możliwości współpracy gospodarczej z m.st. Warszawą dotyczących wybranych inwestycji;
 21. organizowanie i prowadzenie procesu doradztwa oraz koordynacja współpracy pomiędzy doradcami a biurami, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie przygotowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 22. współpraca z wydziałami dla dzielnicy, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura.
Dodatkowe informacje

Dyrektor Biura Infrastruktury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania Biura w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem Biura Infrastruktury.

Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Infrastruktury są:

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)
Wydział Strategii (IN-TS)
Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR)
Wydział Organizacji i Projektów (IN-EO)
Wydział Ekonomiczny (IN-EE)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (IN-S)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)

zobacz również:

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Infrastruktury

System informacyjny w zakresie energetyki - INFRATECH zawierający m.in. poradnik odbiorcy ciepła, gazu i prądu, informacje nt. taryf ciepła, paliw gazowych i energii elektrycznej, przedsiębiorstw energetycznych oraz istotnych wydarzeń z branży.

 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Infrastruktury (IN)) 10-05-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 03-07-2018
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 06-07-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-07-2018
Liczba odwiedzin: 81289
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe