Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Komórki organizacyjne Biura Infrastruktury (IN)

Komórki organizacyjne Biura Infrastruktury (IN)

  Drukuj
 

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-TIM)
Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności: monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na ... [zobacz więcej]
Wydział Strategii (IN-TS)
Do zakresu działania Wydziału Strategii należy w szczególności: monitorowanie realizacji celów Strategii rozwoju Miasta oraz zgłaszanie wniosków dotyczących jej aktualizacji, w zakresie działania Biura; monitorowanie wykonania Polityki energetycznej Miasta oraz Polityki rozwoju systemu ... [zobacz więcej]
Wydział Zrównoważonego Rozwoju (IN-TZR)
Do zakresu działania Wydziału Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności: organizacja działań, w tym opracowywanie programów Miasta, na rzecz poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii i promocji zrównoważonego rozwoju na obszarze Miasta i w ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny (IN-NO)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie prac : udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków; sprawy organizacji i funkcjonowania Biura; sprawy socjalno-kadrowe pracowników Biura, we ... [zobacz więcej]
Wydział Ekonomiczny (IN-EE)
Do zakresu działania Wydziału Ekonomicznego należy w szczególności: planowanie rzeczowo-finansowe dochodów i wydatków budżetowych w części realizowanej przez Biuro oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją; współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. analiz, prognoz i sprawozdawczości (IN-NA)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości należy w szczególności: sporządzanie raportów, sprawozdań i informacji w zakresie istotnych w skutkach awarii na sieciach wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)
Do zadań Samodzielnego Wieloosobowgo Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności: opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów dokumentów, w tym: zarządzeń Prezydenta, umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Komunikacji Społecznej (IN-NKS)
Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności: realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta w zakresie działania Biura i we współpracy z biurem właściwym do spraw marketingu Miasta, w tym: ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji (IN-KK)
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze Miasta, a w szczególności: egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne, zgodnie z ustaleniami ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM)
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji należy w szczególności: monitorowanie przygotowania inwestycji i remontów objętych procesem koordynacji; prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu, pozostających w zakresie działania Biura. Wieloosobowe Stanowisko ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-PTM)
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Transportu Publicznego należy w szczególności: monitorowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i aglomeracji warszawskiej organizowanego przez ZTM, z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej ... [zobacz więcej]
Wydział Nadzoru i Rozliczeń (IN-ENR)
Do zakresu działania Wydziału Nadzoru i Rozliczeń należy w szczególności: realizacja zadań o charakterze organizacyjno-prawnym, wynikających z nadzoru nad ZTM, w tym prowadzenie spraw pełnomocnictw i upoważnień; opiniowanie planów rzeczowo-finansowych przychodów i ... [zobacz więcej]
Wydział Planowania (IN-KP)
Do zakresu działania Wydziału Planowania należy w szczególności:  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, dzielnicami oraz innymi podmiotami planującymi oraz realizującymi swoje zadania z zakresu infrastruktury sieciowej oraz drogowej w pasie drogowym na terenie Miasta; pozyskiwanie, ... [zobacz więcej]
Wydział Rozwoju Transportu Publicznego (IN-PTR)
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Transportu Publicznego należy w szczególności: współpraca z właściwymi biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w przygotowaniu ustaleń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz Studium uwarunkowań i ... [zobacz więcej]

 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe