Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Komórki organizacyjne Biura Infrastruktury (IN)

Komórki organizacyjne Biura Infrastruktury (IN)

  Drukuj
 

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)
Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności: organizowanie i monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania ... [zobacz więcej]
Wydział Strategii (IN-TS)
Do zadań Wydziału Strategii należy realizacja zadań w zakresie prognozowania i planowania rozwoju miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i poszczególnych podsystemów energetycznych, a w szczególności: monitorowanie realizacji celów Strategii rozwoju Miasta oraz zgłaszanie ... [zobacz więcej]
Wydział Zrównoważonego Rozwoju (IN-TZR)
Do zakresu działania Wydziału Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności: organizacja działań, w tym opracowywanie programów Miasta, na rzecz poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii i promocji zrównoważonego rozwoju na obszarze Miasta i w ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny (IN-NO)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie prac : w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczących organizacji i funkcjonowania Biura oraz Urzędu, w zakresie działania ... [zobacz więcej]
Wydział Ekonomiczny (IN-EE)
Do zakresu działania Wydziału Ekonomicznego należy w szczególności: planowanie rzeczowo-finansowe dochodów i wydatków budżetowych w części realizowanej przez Biuro oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją; współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)
Do zadań Samodzielnego Wieloosobowgo Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności: opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów dokumentów, w tym: zarządzeń Prezydenta, umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Komunikacji Społecznej (IN-NKS)
Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności: realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta w zakresie działania Biura i we współpracy z biurem Urzędu właściwym do spraw marketingu Miasta, w ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji (IN-KK)
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze Miasta, a w szczególności: egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne, zgodnie z ustaleniami ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM)
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji należy w szczególności: monitorowanie przygotowania inwestycji i remontów objętych procesem koordynacji; prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu, pozostających w zakresie działania Biura. Wieloosobowe Stanowisko ... [zobacz więcej]
Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji (IN-EN)
Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Realizacji Inwestycji należy w szczególności: współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zapewnienia utrzymania sprawności układu drogowego poprzez w szczególności zahamowanie degradacji istniejącej infrastruktury drogowej oraz jej ... [zobacz więcej]
Wydział Planowania (IN-KP)
Do zakresu działania Wydziału Planowania należy w szczególności: pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie w serwisie eInwestycje informacji o inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, ... [zobacz więcej]
Wydział Przygotowania Projektow (IN-EPP)
Do zakresu działania Wydziału Przygotowania Projektów należy w szczególności:  zapewnienie realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju transportu Miasta w zakresie usprawnienia i rozwoju sieci drogowej; współpraca z biurami Urzędu w ramach zadań związanych z przygotowaniem oraz ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe