Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Organizacyjny (IN-NO) > Wydział Organizacyjny (IN-NO)

Wydział Organizacyjny (IN-NO)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I, pok.  96, 100, 

Telefon
22 443 35 92; 22 443 35 94; 22 443 35 95; 22 443 35 85; 22 443 35 85; 22 443 22 96; 22 443 22 92
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Izabela Jakubczak
tel.: 22 443 35 92, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 100
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie prac:

 1. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 2. sprawy organizacji i funkcjonowania Biura;
 3. sprawy socjalno-kadrowe pracowników Biura, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń;
 4. obsługa kancelaryjna Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacji, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego, należy w szczególności:

 1. koordynowanie opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a także przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wystąpień w tym zakresie;
 2. prowadzenie rejestru wydanych przez Prezydenta decyzji dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 3. prowadzenie uzgodnień związanych z przygotowaniem projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przedkładanie go Radzie m.st. Warszawy;
 4. opiniowanie i zgłaszanie propozycji o charakterze merytorycznym do projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, związanych z zadaniami Biura;
 5. prowadzenie, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń, spraw socjalno-kadrowych pracowników Biura;
 6. organizowanie praktyk zawodowych, stażów dla bezrobotnych, robót publicznych oraz wolontariatów w Biurze;
 7. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla kierownictwa i pracowników Biura oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla przedstawicieli dzielnic, w zakresie działania Biura, z wyłączeniem dokumentów w zakresie nadzoru nad ZTM;
 8. prowadzenie wykazu upoważnień i pełnomocnictw oraz odwołań upoważnień i pełnomocnictw pracowników Biura, o których mowa w § 21 pkt 7 niniejszego regulaminu, a także przechowywanie kopii tych dokumentów;
 9. koordynowanie działań związanych z przeprowadzanymi w Biurze audytami i kontrolami;
 10. prowadzenie i sporządzanie przez uprawnionego koordynatora Systemu zarządzania jakością dokumentacji dotyczącej tego Systemu oraz wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora Biura zadań jakościowych w tym zakresie;
 11. koordynowanie działań z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Biurze;
 12. koordynowanie zagadnień bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze;
 13. koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepła, energii elektrycznej i gazu oraz funkcjonowania Biura o charakterze organizacyjnym.


Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego, należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjna Biura oraz obsługa interesantów;
 2. zaopatrywanie Biura w materiały biurowe i gospodarcze, a także nadzór nad ich właściwym gospodarowaniem, funkcjonowaniem oraz konserwacją;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń biurowych;
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji składników majątku ruchomego, będącego na wyposażeniu Biura;
 5. prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących z Biura oraz koordynowanie obiegu dokumentów w Biurze;
 6. prowadzenie, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń, spraw z zakresu dyscypliny pracy;
 7. prowadzenie wykazów wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg i wniosków, a także prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych, kierowanych do Biura;
 8. wydawanie wnioskodawcom opinii projektów czasowych organizacji ruchu, przygotowanych przez komórkę właściwą do spraw monitorowania przygotowania inwestycji;
 9. obsługa narad i konferencji organizowanych w zakresie działania Biura.

 
 
Wprowadził Piotr Kaczmarski 05-06-2007
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 11-05-2021
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 11-05-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2021
Liczba odwiedzin: 6375
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe