Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR) > Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR)

Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
022 443 36 00; 022 443 35 96; 022 443 29 73; 022 443 36 04; 022 443 29 83; 022 443 29 77; 022 443 29 78; 022 443 29 74; 022 443 29 72
Faks
022 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Maria Zdunowska
tel.: 22 443 36 00, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 107
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności:

 1. organizacja działań, w tym opracowywanie programów Miasta, na rzecz poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii i promocji zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy i w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. promowanie działalności Miasta w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu, w tym współpraca i komunikacja z właściwymi biurami Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 3. udział w pracach związanych z realizacją celów Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Miasta, Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i innych aktów oraz dokumentów Miasta pod kątem racjonalnej gospodarki energetycznej;
 4. udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych, w tym promujących wśród mieszkańców postawy i zachowania przyjazne środowisku;
 5. współpraca i komunikacja z właściwymi biurami Urzędu w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną;
 6. analizowanie przepisów prawa wspólnotowego, dokumentów Unii Europejskiej i przepisów krajowych w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu pod kątem wdrożenia poszczególnych wytycznych na terenie Miasta w zakresie zadań Wydziału;
 7. współudział w przygotowywaniu projektów założeń do planów zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz projektów planów zaopatrzenia Miasta w nośniki energetyczne;
 8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta pod kątem ustalenia właściwych zasad dotyczących gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju;
 9. współdziałanie ze służbami ochrony środowiska w celu minimalizowania wpływu źródeł energii na zanieczyszczenie środowiska;
 10. gromadzenie materiałów i prowadzenie analiz w celu wstępnego stwierdzenia wykonalności projektu w formule PPP, przy zastosowaniu w szczególności informacji i doświadczeń innych podmiotów publicznych, aktualnych danych o możliwościach rynku, priorytetach inwestycyjnych, możliwościach i ograniczeniach finansowych oraz prawnych Urzędu;
 11. organizacja procesu przygotowania i realizacji projektów PPP Miasta w szczególności poprzez koordynację współpracy z właściwymi biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz budowę poziomej struktury organizacyjnej w celu zamówienia analiz przedrealizacyjnych, nadzoru ich przygotowania i odbioru, opracowania dokumentacji oraz udziału w postępowaniu, w tym w negocjacjach z podmiotami prywatnymi;
 12. organizacja postępowań prowadzonych w trybie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym w szczególności:przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  przygotowywanie i kierowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, o których mowa w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 13. prowadzenie bazy projektów PPP Miasta planowanych oraz realizowanych;
 14. współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność wspierającą inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego i rozwój rynku PPP oraz udział w targach i spotkaniach branżowych;
 15. współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami energetycznymi, właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie zadań Wydziału;
 16. zgłaszanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie zadań Wydziału;
 17. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta lub Rady Miasta w zakresie zadań Wydziału;
 18. przygotowywanie materiałów do projektów odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu działania Wydziału;
 19. udział w opracowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura w zakresie zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził Madejczyk Ewa (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 09-04-2013
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2018
Liczba odwiedzin: 3797
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe