Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Strategii (IN-TS)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Strategii (IN-TS)

Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.: 1310, 1313

Telefon
22 443 36 19
22 443 36 23
22 443 36 24
22 443 36 27
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Robert Szkopek
tel.: 22 443 36 24, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1310
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Strategii należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji celów Strategii rozwoju Miasta oraz zgłaszanie wniosków dotyczących jej aktualizacji, w zakresie działania Biura;
 2. monitorowanie wykonania Polityki energetycznej Miasta oraz Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Mieście, a także opracowywanie raportów z realizacji celów i zadań w tym zakresie;
 3. udział w pracach związanych z aktualizacją aktów określonych w pkt 2;
 4. przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta oraz jego aktualizowanie według procedury określonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.);
 5. opracowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla poszczególnych rejonów Miasta we współpracy z dzielnicami zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 6. udział w prognozowaniu potrzeb Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym w opracowywaniu koncepcji rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 7. udział w analizowaniu potrzeb inwestycyjnych i opiniowaniu planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Miasta;
 8. koordynowanie, w zakresie działania Biura, opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi biurami, jednostkami organizacyjnymi Miasta i przedsiębiorstwami energetycznymi i wodociągowo-kanalizacyjnymi;
 9. koordynowanie, w zakresie działania Biura, zgłaszania wniosków dotyczących zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 10. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych, dotyczących zadań Wydziału;
 11. udział w opracowywaniu programów Miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej obiektów i promowania zrównoważonego zużycia energii, w zakresie zadań Wydziału;
 12. udział w promowaniu działalności Miasta dotyczącej efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym współpraca i komunikacja w tym zakresie z właściwymi biurami oraz innymi podmiotami, w zakresie zadań Wydziału;
 13. podejmowanie i prowadzenie działań, we współpracy z innymi biurami Urzędu, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w zakresie rozwoju elektromobilności indywidualnej w Mieście.


Wprowadził Piotr Kaczmarski 2007-06-05
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 2022-05-26
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 2022-05-26
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-05-26
Wersja standardowa