Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Strategii (IN-TS) > Wydział Strategii (IN-TS)

Wydział Strategii (IN-TS)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I,  pok. 104, 110,112, 127

Telefon
22 443 36 19; 22 443 36 20; 22 443 36 22; 22 443 36 23; 22 443 36 24, 22 443 36 27; 22 443 35 99; 22 443 36 21
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Robert Szkopek
tel.: 22 443 36 24, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 127
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Strategii należy realizacja zadań w zakresie prognozowania i planowania rozwoju miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i poszczególnych podsystemów energetycznych, a w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta w ramach zadań Wydziału oraz zgłaszanie wniosków odnośnie jej aktualizacji w zakresie zadań związanych z rozwojem miejskich systemów infrastruktury technicznej energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochroną środowiska i klimatu;
 2. monitorowanie wykonania Polityki energetycznej Miasta oraz Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Mieście, a także opracowywanie raportów z realizacji celów i zadań w tym zakresie;
 3. współudział w pracach związanych z aktualizacją aktów określonych w pkt 2;
 4. współudział w prognozowaniu potrzeb Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych, w tym w opracowywaniu koncepcji rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 5. współudział w analizowaniu potrzeb inwestycyjnych i opiniowaniu planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Miasta;
 6. współudział w planowaniu i organizacji zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i dzielnicami, w szczególności poprzez działania związane z opracowywaniem projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i projektów planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 7. koordynowanie, w ramach Biura, opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej Miasta oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi;
 8. zgłaszanie, w zakresie zadań Wydziału, wniosków odnośnie wprowadzenia zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie infrastruktury technicznej energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i klimatu;
 9. udział, w zakresie zadań Wydziału, w inicjatywach i projektach z udziałem Miasta dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym promujących wśród mieszkańców postawy i zachowania racjonalizujące zużycie energii;
 10. udział, w zakresie zadań Wydziału, w opracowywaniu programów Miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej obiektów i promowania zrównoważonego zużycia energii;
 11. podejmowanie i prowadzenie działań, we współpracy z innymi biurami Urzędu, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w zakresie realizacji celów określonych w: Planie działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Miasta, Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta oraz Planie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Miasta, w tym monitorowanie ich wykonania oraz opracowywanie analiz i raportów na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości;
 12. analizowanie przepisów prawa wspólnotowego, dokumentów Unii Europejskiej i przepisów krajowych w zakresie zadań Wydziału oraz współudział w inicjowaniu wdrażania zawartych w nich norm w ramach zadań związanych z rozwojem miejskich systemów infrastruktury technicznej energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochroną środowiska i klimatu;
 13. współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami energetycznymi i wodociągowo-kanalizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie zadań Wydziału;
 14. udział w przygotowywaniu projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta lub Rady Miasta w zakresie zadań Wydziału;
 15. przygotowywanie materiałów do projektów odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu działania Wydziału;
 16. udział w opracowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura w zakresie zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 05-06-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2018
Liczba odwiedzin: 5835
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe