Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM) > Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I pok. 125; 131, 131a, 133, 135, 108, 137
Telefon
22 443 36 10; 22 443 36 11; 22 443 36 12; 22 443 36 14; 22 443 36 15; 22 443 36 16; 22 443 36 17; 22 443 36 05; 22 443 36 07
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Jacek Starostka
tel.: 22 443 36 10, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 125
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności:

 1. organizowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych, a także zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 2. współudział w przygotowywaniu prognoz zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz bilansów wodno-ściekowych dotyczących Miasta;
 3. współpraca przy planowaniu zaopatrzenia Miasta w wodę, odprowadzania ścieków oraz przy prognozowaniu zapotrzebowania Miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, obejmująca również sytuacje kryzysowe i okresy zagrożenia bezpieczeństwa Miasta;
 4. prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta i niezawodności zasilania poprzez bieżący monitoring rezerwy mocy u producentów i dostawców energii, w tym współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi;
 5. realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powierzonych Miastu w drodze porozumień międzygminnych;
  udział w opiniowaniu wniosków o zatwierdzanie taryf za zbiorowe
 6. zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz bieżąca analiza kształtowania taryf dla nośników energetycznych;
 7. udział w opiniowaniu, pod względem techniczno-eksploatacyjnym, wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta;
 8. współpraca w przygotowaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym jego zmian, oraz nadzór nad jego przestrzeganiem przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a także wypełniania przez nie obowiązków wynikających z udzielonego zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 9. wspomaganie promowania działalności Miasta w zakresie energetyki, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz współudział w popularyzowaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska i zachowań proekologicznych, w tym udział w pracach związanych z realizacją celów określonych w aktach i dokumentach miejskich dotyczących kompetencji Wydziału;
 10. administrowanie portalu „energNET”;
 11. współudział w przygotowywaniu projektów założeń do planów zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w ich aktualizacji, a także projektów planów zaopatrzenia Miasta w nośniki energetyczne;
 12. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie systemów: wodociągowego i kanalizacyjnego oraz ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego;
 13. opiniowanie krótkoterminowych (do 3 lat) projektów planów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji wodociągów i kanalizacji oraz rocznych z zakresu ciepła, energii elektrycznej i gazu przewodowego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 14. udział w opiniowaniu, pod względem merytorycznym, projektów planów dotyczących funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemów energetycznych;
 15. udział w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych i energetycznych;
 16. analizowanie dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz energetyki pod kątem wdrożenia poszczególnych wytycznych na terenie Miasta w zakresie zadań Wydziału;
 17. współpraca z wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach infrastruktury w zakresie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania systemu energetycznego oraz wodociągowo-kanalizacyjnego;
 18. współudział w procesach związanych z włączaniem do miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemu energetycznego urządzeń powstałych ze środków finansowych Miasta i innych podmiotów;
 19. współpraca z Biurem Geodezji i Katastru oraz gestorami sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej, a także wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej Miasta;
 20. współpraca z Biurem Geodezji i Katastru oraz Geodetą Miasta w tworzeniu i prowadzeniu, w formie bazy danych w wersji numerycznej, ewidencji urządzeń infrastruktury ciepłowniczej, elektrycznej i gazowniczej oraz liniowej wodociągowo-kanalizacyjnej, składających się na system energetyczny Miasta oraz na miejski system wodociągowo-kanalizacyjny;
 21. zbieranie i przetwarzanie informacji o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energetycznych, a także sporządzanie raportów i informacji w tym zakresie;
 22. współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i energetycznymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
 23. zgłaszanie, w zakresie zadań Wydziału, propozycji zmian legislacyjnych dotyczących energetyki;
 24. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta lub Rady Miasta w zakresie zadań Wydziału;
 25. przygotowywanie materiałów do projektów odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu działania Wydziału;
 26. udział w opracowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura w zakresie zadań Wydziału.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 10-05-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2018
Liczba odwiedzin: 7228
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe