Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM) > Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I pok. 125; 131, 131a, 133, 135, 108, 137
Telefon
22 443 36 10; 22 443 36 12; 22 443 36 15; 22 443 36 17; 22 443 36 05;
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Jacek Starostka
tel.: 22 443 36 10, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 125
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności:

 1. organizowanie i monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych;
 2. udział w przygotowywaniu prognoz zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz bilansów dotyczących Miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania wód opadowych ujętych w systemach zamkniętych;
 3. prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta i niezawodności zasilania poprzez bieżący monitoring rezerwy mocy u producentów i dostawców energii, w tym współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi;
 4. realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powierzonych Miastu w drodze porozumień międzygminnych;
 5. udział w analizie kształtowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dla nośników energetycznych;
 6. udział w opiniowaniu, pod względem techniczno-eksploatacyjnym, wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta;
 7. współpraca w przygotowaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta, w tym jego zmian, oraz nadzór nad jego przestrzeganiem przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a także wypełniania przez nie obowiązków wynikających z udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 8. udział, w zakresie zadań Wydziału, w przygotowywaniu projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i projektów planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 9. opiniowanie krótkoterminowych (do 3 lat) projektów planów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji wodociągów i kanalizacji na terenie funkcjonowania MPWiK oraz rocznych z zakresu: ciepła, energii elektrycznej i gazu przewodowego na obszarze Miasta, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 10. udział w opiniowaniu, pod względem merytorycznym, projektów planów dotyczących funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemów energetycznych funkcjonujących na terenie Miasta;
 11. udział, w zakresie zadań Wydziału, w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 12. współpraca z wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach infrastruktury w zakresie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemów energetycznych funkcjonujących na terenie Miasta;
 13. udział w procesach związanych z włączaniem do miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemu energetycznego funkcjonujących na terenie Miasta urządzeń powstałych ze środków finansowych Miasta;
 14. współpraca z biurem Urzędu właściwym do spraw geodezji i katastru oraz gestorami sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej, a także wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej Miasta;
 15. współpraca z biurem Urzędu właściwym do spraw geodezji i katastru w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej Miasta w tworzeniu i prowadzeniu w formie bazy danych w wersji numerycznej ewidencji urządzeń infrastruktury ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowniczej oraz liniowej wodociągowej i kanalizacyjnej, składających się na system energetyczny funkcjonujący na terenie Miasta oraz na miejski system wodociągowo-kanalizacyjny;
 16. gromadzenie i przetwarzanie informacji o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energetycznych na terenie Miasta, a także sporządzanie raportów i informacji w tym zakresie;
 17. udział, w zakresie zadań Wydziału, w promowaniu działalności Miasta w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym współpraca i komunikacja w tym zakresie z właściwymi biurami Urzędu oraz innymi podmiotami;
 18. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu zadań Wydziału.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Infrastruktury (IN)) 10-05-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-11-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2019
Liczba odwiedzin: 7597
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe