Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM) > Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-TIM)

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-TIM)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.: 1323; 1324
Telefon
22 443 22 80
22 443 32 66
22 443 35 99
22 443 36 05
22 443 36 08
22 443 36 12
22 443 36 15
22 443 36 17
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Maria Górska
tel.: 22 443 32 66, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1324
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności:

 1. monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących albo w przepisach prawa o charakterze wewnętrznym obowiązujących w Mieście, w szczególności dotyczących kanałów otwartych i urządzeń wodnych;
 2. udział w przygotowywaniu prognoz zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz bilansów dotyczących Miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania wód opadowych ujętych w systemach zamkniętych;
 3. prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia
  w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych;
 4. prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta i niezawodności zasilania poprzez bieżący monitoring rezerwy mocy u producentów i dostawców energii, w tym współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi;
 5. realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powierzonych Miastu w drodze porozumień międzygminnych;
 6. udział w opiniowaniu, pod względem techniczno-eksploatacyjnym, wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta;
 7. udział w przygotowaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta, w tym jego zmian, oraz prowadzenie czynności o charakterze kontrolnym w zakresie jego przestrzegania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a także wypełniania przez nie obowiązków wynikających z udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w zakresie zadań Wydziału;
 8. udział w przygotowywaniu projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i projektów planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w zakresie zadań Wydziału;
 9. opiniowanie otrzymanych projektów planów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji wodociągów i kanalizacji na terenie funkcjonowania MPWiK oraz z zakresu: ciepła, energii elektrycznej i gazu przewodowego na obszarze Miasta, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 10. udział w opiniowaniu, pod względem merytorycznym, projektów dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemów energetycznych funkcjonujących na terenie Miasta;
 11. udział w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, w zakresie zadań Wydziału;
 12. współpraca z wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach infrastruktury w zakresie realizacji zadań miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz systemów energetycznych funkcjonujących na terenie Miasta;
 13. współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru oraz gestorami sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej, a także wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach integracji branżowych ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej Miasta;
 14. współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej Miasta w tworzeniu i prowadzeniu ewidencji urządzeń infrastruktury ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowniczej oraz liniowej wodociągowej i kanalizacyjnej, składających się na system energetyczny funkcjonujący na terenie Miasta oraz na miejski system wodociągowo-kanalizacyjny;
 15. udział w promowaniu działalności Miasta dotyczącej efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i postaw proekologicznych, w tym współpraca i komunikacja z właściwymi biurami oraz innymi podmiotami, w zakresie zadań Wydziału;
 16. udział w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu zadań Wydziału;
 17. zbieranie danych i informacji dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz sporządzania sprawozdań z jego realizacji;
 18. prowadzenie działań dotyczących wyznaczania oraz zmian obszarów i granic aglomeracji oraz przegląd obszarów i granic aglomeracji;
 19. współpraca z dzielnicami w zakresie projektów planów inwestycyjnych, dotyczących budowy i modernizacji wodociągów i kanalizacji na ich terenie;
 20. prowadzenie procedury przygotowania i zgłaszania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego MPWiK;
 21. przygotowywanie informacji o infrastrukturze na nieruchomościach, w związku ze zbyciem lub zwrotem działek.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Piotr Kaczmarski 10-05-2007
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 10181

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe