Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Organizacji i Projektów (IN-EO) > Wydział Organizacji i Projektów (IN-EO)

Wydział Organizacji i Projektów (IN-EO)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I, pok.  96, 100, 129

Telefon
22 443 35 92; 22 443 35 93; 22 443 35 94; 22 443 35 95; 22 443 36 06; 22 443 36 13; 22 443 35 97
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Izabela Jakubczak
tel.: 22 443 35 92, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 100
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Organizacji i Projektów należy prowadzenie i nadzór nad prawno-organizacyjną stroną działania Biura oraz podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych na realizację inwestycji komunalnych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro, a w szczególności:

 1. opiniowanie wniosków o udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a także przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wystąpień w tym zakresie;
 2. prowadzenie rejestru wydanych przez Prezydenta decyzji dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 3. przygotowywanie projektów przepisów prawa miejscowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz jego zmian;
 4. analizowanie i opiniowanie propozycji ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych, dotyczących sfery działania Biura, w tym zgłaszanie projektów zmian legislacyjnych;
 5. współudział w procesach związanych z włączaniem do miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego urządzeń powstałych ze środków finansowych Miasta i innych podmiotów;
 6. koordynowanie pracy zespołu roboczego ds. realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, powoływanego przez Dyrektora Biura;
 7. dokonywanie analiz i podejmowanie działań w celu pozyskania wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu działania Biura, w tym współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 8. pozyskiwanie i analiza propozycji inicjatyw krajowych i międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska oraz odnawialnych źródeł energii, pod kątem możliwości udziału Miasta;
 9. realizacja zadań w ramach inicjatyw krajowych i międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska i odnawialnych źródeł energii, w tym współpraca i komunikacja z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 10. promowanie działalności Miasta oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska i odnawialnych źródeł energii;
 11. współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie energetyki, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ochrony środowiska;
 12. koordynowanie pracy Zespołu ds. ochrony klimatu;
 13. koordynowanie prac, w zakresie działania Biura, związanych z konsultacjami społecznymi, w tym współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej;
 14. udział w pracach związanych z realizacją celów Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Miasta oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta;
 15. opiniowanie i zgłaszanie propozycji do projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, związanych z zadaniami Biura;
 16. opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację i funkcjonowanie Biura;
 17. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, spraw pracowników Biura, w tym dotyczących zatrudniania i zwalniania, aktualizacji opisów stanowisk oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 18. organizowanie praktyk zawodowych, stażów dla bezrobotnych oraz robót publicznych;
 19. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla kierownictwa i pracowników Biura oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla przedstawicieli dzielnic w zakresie działania Biura;
 20. prowadzenie wykazu upoważnień i pełnomocnictw oraz odwołań upoważnień i pełnomocnictw pracowników Biura, wraz z przechowywaniem kopii tych dokumentów;
 21. przygotowywanie projektów odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych, z zakresu zadań Wydziału, oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem projektów odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu działania Biura;
 22. koordynowanie działań związanych z przeprowadzanymi w Biurze audytami i kontrolami;
 23. prowadzenie i sporządzanie przez uprawnionego koordynatora Systemu Zarządzania Jakością dokumentacji dotyczącej tego Systemu oraz wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora Biura zadań jakościowych;
 24. redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz miejskich portali internetowych odnoszących się do zakresu zadań realizowanych przez Biuro;
 25. koordynowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Biurze.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 05-06-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 01-03-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2018
Liczba odwiedzin: 4980
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe