Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Ekonomiczny (IN-EE) > Wydział Ekonomiczny (IN-EE)

Wydział Ekonomiczny (IN-EE)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I,  pok. 109, 105, 107, 107A
Telefon
22 443 35 98; 22 443 36 25; 22 443 36 00; 22 443 36 01; 22 443 36 02; 22 443 36 03
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Ekonomicznego należy planowanie i nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych odnoszących się do zadań Biura, analiza taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za dostawę ciepła, a także podejmowanie działań dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości i obiektów związanych z funkcjonowaniem miejskich systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego i energetycznego;

 1. planowanie rzeczowo-finansowe dochodów i wydatków budżetowych w części realizowanej przez Biuro oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją;
 2. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie składania wniosków o dokonywanie zmian w budżecie Biura;
 3. przygotowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i informacji z działalności Biura;
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów umów, zleceń i porozumień zawieranych przez Biuro;
 5. prowadzenie ewidencji umów, zleceń i porozumień zawieranych przez Biuro;
 6. prowadzenie rozliczeń księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych należących do właściwości Biura oraz współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Miasta;
 7. udział w opiniowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie objętym działaniem Biura;
 8. udział w pracach związanych z przygotowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań Biura;
 9. współpraca przy sporządzaniu okresowych analiz efektywności funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 10. opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta;
 11. współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie zatwierdzania sprawozdań z działalności zarządów spółek, w których Miasto posiada udziały albo akcje i które realizują zadania objęte właściwością Biura;
 12. dokonywanie analiz i podejmowanie działań w celu pozyskania wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu działania Biura, w tym współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 13. pozyskiwanie i analiza propozycji inicjatyw krajowych i międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony klimatu, idei inteligentnych miast, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska oraz odnawialnych źródeł energii, pod kątem możliwości udziału Miasta;
 14. realizacja zadań w ramach inicjatyw krajowych i międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochrony klimatu, idei inteligentnych miast, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska i odnawialnych źródeł energii, w tym współpraca i komunikacja z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 15. promowanie działalności Miasta oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony klimatu, idei inteligentnych miast, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska i odnawialnych źródeł energii;
 16. prowadzenie, we współpracy z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości związanych z funkcjonowaniem miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 17. udział w prowadzeniu działań związanych z włączaniem do miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego urządzeń powstałych ze środków finansowych Miasta;
 18. gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby Biura dokumentacji majątkowej oraz organizacyjno-prawnej, dotyczących miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 19. udział w pracach związanych z realizacją celów Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasta oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta;
 20. współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie działania Wydziału;
 21. przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie zadań Wydziału;
 22. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta lub Rady Miasta w zakresie zadań Wydziału;
 23. przygotowywanie materiałów do projektów odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu działania Wydziału.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 05-06-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 09-03-2017
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 09-03-2017
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-03-2017
Liczba odwiedzin: 4336
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe