Kanał Wyżej
Gabinet Prezydenta (GP)


Adres
00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5

Telefon
22 443 10 28
22 443 10 30

Zaproszenia: 22 443 10 47, 22 443 10 41
Patronaty: 22 443 10 46, 22 443 10 42
Spotkania z mieszkańcami: 22 443 11 01
Informacja dot. przesłanych pism: 22 443 10 77, 22 443 10 31, 22 443 10 30

Faks
22 443 99 56
22 443 99 57

Email
Sekretariat.GP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Wioletta Paprocka-Ślusarska - osoba długotrwale nieobecna w pracy
p.o. dyrektora Karol Kretkowski
zastępca dyrektora Joanna Siedlanowska
p.o. zastępcy dyrektora Łukasz Pawłowski


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Gabinetu Prezydenta należy w szczególności:
obsługa kancelaryjna i sekretarska Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Dyrektora Magistratu; organizowanie wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika; koordynowanie kontaktów Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu oraz Dyrektorów Koordynatorów z Radą m.st. Warszawy; prowadzenie spraw związanych z organizowaniem posiedzeń zespołów i komisji obsługiwanych przez Gabinet Prezydenta; koordynowanie: opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem Regulaminu oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych biur i urzędów dzielnic, spraw związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów; kontrolowanie prawidłowości i kompletności projektów dokumentów przedkładanych do podpisu Prezydenta, zastępców Prezydenta oraz Sekretarza, w tym projektów zarządzeń, instrukcji, upoważnień i pełnomocnictw; koordynowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz aktów wewnętrznych regulujących zasady i tryb dostępu do informacji publicznej oraz udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy; prowadzenie: Centralnego Rejestru Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej, Centralnego Rejestru Wniosków o Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego, rejestru pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta, rejestru zarządzeń Prezydenta; współpraca ze związkami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi oraz innymi organizacjami; zapewnienie Prezydentowi, zastępcom Prezydenta oraz Sekretarzowi współpracy ekspertów spoza Urzędu.


Dodatkowe informacje
w Gabinecie Prezydenta działa Rzecznik Informacji Publicznej ewidencje i rejestry prowadzone w Gabinecie Prezydenta

Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Gabinetu Prezydenta są:
Wydział Koordynacji (GP-WK) Wydział Reprezentacji Miasta (GP-RM) Wydział Administracyjno-Finansowy (GP-AF) Wydział Ustroju Miasta (GP-WU) Wydział Organizacyjny (GP-OR) Wydział Informacji Publicznej (GP-IP) Wydział - Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (GP-BIP)  Wydział Kontaktów z Radą m.st. Warszawy (GP-KR) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mieszkańcami (GP-KM)  Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (GP-RP)Załączniki
regulamin organizacyjny - zarządzenie nr 1809/2019 z 03 grudnia 2019 r. (ze zmianami)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dokumenty
Gabinet Prezydenta (GP)

Wersja standardowa