Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Organizacyjny (GP-OR)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Organizacyjny (GP-OR)

Adres
00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5, pok. 19, 21, 23
Telefon
22 443 10 78
Faks
22 443 99 64
Email
Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Jerzy Dudek
tel.: 22 443 10 78, faks: 22 443 99 64, e-mail: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 3/5, p. 19
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. kontrolowanie prawidłowości i kompletności projektów pełnomocnictw, upoważnień, zarządzeń, obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia i instrukcji przedkładanych do podpisu Prezydenta;
 2. prowadzenie rejestrów zarządzeń,  w tym obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia, instrukcji oraz pełnomocnictw i upoważnień wydanych i udzielonych przez Prezydenta;
 3. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oceną zamawianych pieczęci, pieczęci urzędowych w Urzędzie.
Dodatkowe informacje

Dział Zarządzeń (GP-OR-Z)
pok. 23
tel.: 22 443 10 80, 22 443 10 82, 22 443 10 44

Do zakresu działania Działu Zarządzeń należy w szczególności:

 1. kontrola formalna prawidłowości i kompletności projektów zarządzeń, obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia i instrukcji przedkładanych do podpisu Prezydenta;
 2. prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta, w tym obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia i przekazywanie ich komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy do realizacji;
 3. przekazywanie zarządzeń i obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Prezydenta:
  • do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jeżeli wymóg taki wynika z przepisów prawa,
  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jeżeli zarządzenie objęte jest zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • Wojewodzie Mazowieckiemu;
 4. prowadzenie rejestru instrukcji Prezydenta i przekazywanie ich komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy do realizacji;
 5. zamieszczanie tekstów zarządzeń i obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Prezydenta w BIP;
 6. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Gabinetu i innych zlecanych przez dyrektora Gabinetu lub jego zastępców;
 7. przygotowywanie opinii i stanowisk odnośnie projektów zarządzeń i obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 8. poświadczanie zgodności kopii zarządzeń i obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia z oryginałem.

Dział Pełnomocnictw i Upoważnień (GP-OR-U)
pok. 21
tel.: 22 443 10 83, 22 443 10 84, 22 443 02 89

Do zakresu działania Działu Pełnomocnictw i Upoważnień należy w szczególności:

 1. kontrola formalna prawidłowości i kompletności projektów upoważnień i pełnomocnictw przedkładanych do podpisu Prezydenta;
 2. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta;
 3. przekazywanie podpisanych upoważnień i pełnomocnictw upoważnionym osobom;
 4. poświadczanie zgodności kopii pełnomocnictw i upoważnień z oryginałem;
 5. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień w zakresie działania Gabinetu i innych zlecanych przez dyrektora Gabinetu lub jego zastępców;
 6. przygotowywanie opinii i stanowisk odnośnie projektów pełnomocnictw i upoważnień przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 7. merytoryczna ocena zgodności wzorów pieczęci z aktualną strukturą organizacyjną Urzędu, upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta;
 8. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów regulujących stosowanie pieczęci urzędowych;
 9. prowadzenie wykazu zaakceptowanych wniosków o wyrobienie pieczęci;
 10. przygotowywanie pism, notatek i uregulowań dotyczących stosowania pieczęci przez komórki organizacyjne Urzędu.


Wprowadził Łukasz Czupryński 2007-05-23
Aktualizujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-11
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-11
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-11
Wersja standardowa