Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Struktura organizacyjna > GO-ZS > Wydział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO-ZS)

Wydział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO-ZS)

  Drukuj
 
Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Telefon
22 443 45 00
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Katarzyna Kwiatkowska
tel.: 22 443 45 09, faks: 22 443 45 02, e-mail: k.kwiatkowska@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.53
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

 1. kontrolowanie podmiotów odbierających odpady komunalne oraz prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 2. koordynowanie i kontrolowanie działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, odpadów surowcowych, baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 3. weryfikowanie sprawozdań i informacji składanych przez podmiot wykonujący zadanie własne z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych i przekazywanie wyników weryfikacji do właściwych komórek organizacyjnych Biura;
 4. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy z zakresu spraw właściwych dla Biura;
 5. udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 7. kontrolowanie przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w pkt 6, w zakresie spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej;
 8. przyjmowanie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i innych podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach;
 9. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 10. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym;
 11. prowadzenie rejestru umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych;
 12. współpraca z organami kontroli, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz dzielnicami dotycząca kontroli i egzekucji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadzanych na terenie m.st. Warszawy;
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 14. wykonywanie czynności wierzyciela w odniesieniu do spraw określonych w pkt 13, stosownie do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz informacji o środowisku z zakresu zadań Wydziału;
 16. wprowadzanie, w zakresie zadań Wydziału, danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mwyrzykowski 27-02-2013
Aktualizujący Kwiatkowska Katarzyna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 17-12-2020
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 17-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-12-2020
Liczba odwiedzin: 5878
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe