Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Struktura organizacyjna > GO-OD > Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi (GO-OD)

Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi (GO-OD)

  Drukuj
 
Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Telefon
22 443 45 00
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Beata Bednarczyk-Paluszek
tel.: 22 443 25 12, e-mail: bbednarczyk@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.48
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
    a) pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
    b) pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających wymagania dla zezwoleń
        na zbieranie odpadów lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
    c) zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
    d) zobowiązywania podmiotów korzystających ze środowiska lub
        zarządzających obiektami (drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
        lotniskiem lub portem) do sporządzania i przedkładania przeglądów
        ekologicznych, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na
        możliwość negatywnego oddziaływania podmiotu lub zarządzającego
        obiektem na środowisko,
    e) nakładania obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia
        oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego w razie stwierdzenia negatywnego
        oddziaływania na środowisko przez podmioty korzystające ze środowiska,
    f) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
        i transportu nieczystości ciekłych, 
    g) określania zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dot. wymagań
        sanitarnych i ochrony środowiska, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia
        zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
        bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2. przyjmowanie informacji w zakresie rozpoczęcia, zmiany i zakończenia
    prowadzenia działalności przez zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
    elektroniczny;
3. przygotowywanie informacji, na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
    dotyczących:
    a) zgodności działalności w zakresie odzysku odpadów, prowadzonej przez odbiorcę
        odpadów, z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności,
    b) przestrzegania warunków zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
        odzysku odpadów;
4. prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń 
    na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
    i transportu nieczystości ciekłych;
5. przyjmowanie, od prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników
    bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, kwartalnych sprawozdań, w tym
    ich weryfikacja;
6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych
    na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
    i transportu nieczystości ciekłych;
7. prowadzenie kontroli zgodności korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami
    i obowiązującym prawem;
8. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej w przypadkach przewidzianych 
   przepisami prawa;
9. współpraca z właściwymi organami w zakresie działania Wydziału;
10. przyjmowanie, od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, informacji
     o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne
     zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu;
11. przedkładanie okresowo Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji
     o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne
     zagrożenie dla środowiska;
12. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wykorzystania i usuwania
     wyrobów zawierających azbest w ramach Bazy Azbestowej;
13. opiniowanie dokumentów planistycznych w zakresie działania Wydziału;
14. przygotowywanie opinii merytorycznych w sprawie:
     a) środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
         na środowisko,
     b) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
     c) projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji
         celu publicznego;
15. wprowadzanie, w zakresie zadań Wydziału, danych do publicznie dostępnego
     wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
16. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta
     w zakresie działania Wydziału;
17. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji
     publicznej oraz informacji o środowisku z zakresu zadań Wydziału.

 
 
Wprowadził Kwiatkowska Katarzyna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 17-12-2020
Aktualizujący Kwiatkowska Katarzyna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 18-12-2020
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 18-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-12-2020
Liczba odwiedzin: 294
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe