Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Struktura organizacyjna > GO-FB > Wydział Finansów i Budżetu (GO-FB)

Wydział Finansów i Budżetu (GO-FB)

  Drukuj
 
Adres

ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Telefon
22 443 45 00
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Ewa Wiśniewska
tel.: 22 443 45 19, e-mail: ewawisniewska@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.48
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności:

 1. obsługa finansowa w zakresie działania Biura;
 2. weryfikowanie faktur VAT składanych do Biura;
 3. wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego Biura w oparciu o system SAP;
 4. przygotowywanie dyspozycji płatności z tytułu wykonanych odbiorów i zagospodarowania odpadów komunalnych;
 5. sporządzanie, we współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, sprawozdań z wykonania zadań Biura oraz analiz, zestawień zbiorczych i innych opracowań w zakresie działania Biura;
 6. sporządzanie sprawozdań i raportów z wykonania budżetu Biura;
 7. opracowywanie założeń do projektów budżetu Biura oraz przygotowywanie budżetu Biura i jego zmian we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 8. współpraca w przygotowywaniu wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i wieloletnich przedsięwzięć finansowych planowanych i realizowanych przez Biuro;
 9. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 10. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura przy przygotowaniu projektów umów, zleceń i porozumień;
 11. prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości umów i porozumień poniżej 30.000 euro;
 12. obsługa Centralnego Rejestru Umów w zakresie zamówień realizowanych przez Biuro;
 13. opiniowanie planów finansowych i zmian budżetowych;
 14. koordynowanie działań w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 15. współpraca z biurem właściwym w sprawach podatków i egzekucji w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 16. koordynowanie działań urzędów dzielnic w zakresie spraw związanych z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współpraca z wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach budżetowo-księgowych w zakresie obsługi i księgowań wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 17. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg:
  a) w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wartość należności przewyższa kwotę dwudziestu tysięcy złotych,
  b) w spłacie zobowiązań z tytułu kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 18. prowadzenie rejestru wpływających wniosków oraz sprawozdawczości w zakresie spraw, o których mowa w pkt 17;
 19. prowadzenie rejestru gwarancji dotyczących należytego wykonania umowy wystawionych przez podmioty wykonujące umowy zawarte w zakresie właściwości Biura;
 20. prowadzenie rozliczeń z podmiotem wykonującym zadanie własne gminy z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym w szczególności w oparciu o wyniki weryfikacji sprawozdań z realizacji tego zadania przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne Biura;
 21. prowadzenie rejestru użytkowników SIGOK;
 22. wsparcie użytkowników systemu informatycznego w zakresie właściwości Wydziału;
 23. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz informacji o środowisku z zakresu zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.mwyrzykowski 27-02-2013
Aktualizujący Kwiatkowska Katarzyna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 18-12-2020
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 18-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-12-2020
Liczba odwiedzin: 2436
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe