Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Ogłoszenia i informacje > Komunikat dla przedsiębiorców

Komunikat dla przedsiębiorców

  Drukuj
 
Komunikat
dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
działających na terenie m.st. Warszawy

Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm), podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Ponadto informujemy, iż Rada m.st. Warszawy podjęła następujące uchwały:

 • uchwała nr XXXVII/949/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • uchwała nr XLIX/1366/2013 z 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 • uchwała nr XLIX/1365/2013 z 17stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uchwała nr LI/1497/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 • uchwała nr LI/1498/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • uchwała nr LI/1499/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tym samym wprowadzono zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy odpady komunalne odbierane będą według podziału na następujące frakcje:

 1. łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, oznaczone jako odpady "segregowane suche"
 2. selektywnie zebrane odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone jako "szkło opakowaniowe"
 3. selektywnie zebrane odpady wielkogabarytowe, oznaczone jako odpady "wielkogabarytowe"
 4. selektywnie zebrane odpady zielone (głownie liście), oznaczone jako "odpady zielone"
 5. selektywnie zebrane bioodpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, oznaczone jako "bioodpady"
 6. niesegregowane zmieszane odpady komunalne, oznaczone jako "odpady zmieszane"

Ponadto zawiadamiamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania poniższych odpadów komunalnych:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • drewno, w tym opakowania z drewna
 • odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • odzież i tekstylia

W związku z przyjęciem nowego Regulaminu w prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy rejestrze działalności regulowanej, będą uwzględnione dodatkowe rodzaje odpadów w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zaklasyfikowanych zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w grupie 17, jako odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz w postaci zużytych opon, zaklasyfikowanych pod kodem 16 01 03.

Przypominamy również przedsiębiorcom o obowiązku sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy (czyli do 30 kwietnia 2013 r. za I kwartał 2013 r. itd.) informacji, dotyczącej:

 1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 2. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  1. przekazanych do składowania na składowisku odpadów
  2. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania
 3. liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne
 4. listy właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie podpisanej z gminą umowy na odbieranie odpadów komunalnych i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu kwartalnym także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Dodatkowo do ww. sprawozdania, zgodnie z art. 9n ust. 5 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca dołącza wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Sprawozdania należy sporządzić, wypełniając formularz określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630), podając wszystkie wymagane informacje.

Prosimy o przekazywanie kwartalnych sprawozdań do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 w Warszawie (sekretariat biura).

Zwracamy również uwagę iż, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.

Natomiast w przypadku gdy przedsiębiorca przekazuje po terminie przedmiotowe sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) ww. kary pieniężne nakładane będą na przedsiębiorców, odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, od 1 stycznia 2013 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców odbierających odpady o nie zawieranie nowych umów z właścicielami nieruchomości, których termin obowiązywania wykroczy poza datę 1 lipca 2013 r., gdyż może to spowodować dla tych ostatnich dodatkowe koszty. Podpisanie takiej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania obowiązkowej opłaty na rzecz Miasta.

Równocześnie pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie przedsiębiorców zapewniających funkcjonowanie systemu.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mwyrzykowski 08-02-2013
Aktualizujący bzmw/ext.mwyrzykowski 03-04-2013
Zatwierdzający bzmw/jkrzywiec 12-04-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-04-2013
Liczba odwiedzin: 1753
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe