Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  Drukuj
 

Informacja za 2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2020 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) gminy do 16 lipca 2020 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2020 r. przekazało do składowania 1 489,7024 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, co oznacza, iż osiągnięto wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 0,57%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,74%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 82,11%.

 

Informacja za 2019 r.

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150), która na mocy art. 2 pkt 3 ww. ustawy zmieniła termin przekazywania sprawozdań za 2019 r., przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.), podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 9na ust. 1 ww. ustawy oraz podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, o których mowa art. 9nb ust. 1 ww. ustawy, za pośrednictwem BDO do dnia 30 czerwca 2020 r. W konsekwencji ustawa określiła również nowy termin złożenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r., o którym mowa w art. 9q ww. ustawy, tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) przesunięto termin przekazywania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za pośrednictwem BDO do dnia 31 sierpnia 2020 r. W konsekwencji ustawa określiła również nowy termin złożenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r., o którym mowa w art. 9q ww. ustawy, tj. do 31 października 2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2019 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) gminy w 2019 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2019 r. przekazało do składowania 161,695 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, co oznacza, iż osiągnięto wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 0,06%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 42,00%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 75,61%.

 

Informacja za 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2018 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) gminy w 2018 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2018 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 0,0039%. Do składowania przekazano 10,157 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,23%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,10%.

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy w 2018 r.

 

Informacja za 2017 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2017 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gminy, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2017 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2017 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 0,0004%. Do składowania przekazano
1,103 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,4%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,9%.

 

Informacja za 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2016 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gminy, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2016 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2016 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 3,45%. Do składowania przekazano
8 753,210 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,60%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,83%.

 

Informacja za 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2015 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gminy, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2015 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2015 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 0,91%. Do składowania przekazano
2 299,67 Mg
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,8%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,0%.

 

Informacja za 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2014 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gminy, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2014 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2014 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 2,43%. Do składowania przekazano
6 150,71 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,11%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97,07%.

 

Informacja za 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2013 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gminy, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2013 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Miasto Stołeczne Warszawa w 2013 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 4,24%. Do składowania przekazano 10 735,50 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,65%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,23%.

 

Informacja za 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Stołeczne Warszawa informuje o osiągniętych w 2012 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gminy, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2012 r. mogły przekazać do składowania nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  Miasto Stołeczne Warszawa w 2012 r. osiągnęło wymagany poziom ograniczenia masy ww. odpadów komunalnych kierowanych do składowania w wysokości 18,40%. Do składowania przekazano 46 627,89 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,34%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 95,04%.

 
 
Wprowadził Kasicki Aleksander (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 11-06-2014
Aktualizujący Kwiatkowska Katarzyna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 01-04-2021
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 01-04-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2021
Liczba odwiedzin: 4687
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe