Kanał Wyżej
Miejsca zagospodarowania odpadów

Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2


Osoba Kontaktowa
Katarzyna Kwiatkowska


Numer telefonu
22 443 45 00


Uwagi
Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068). Tym samym zniesiono podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi.
Marszałek Województwa Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://www.mazovia.pl/zaatwspraw/prawo--przepisy/ewidencje-rejestry-archiwa/lista-instalacji-komunalnych/ prowadzi listę:
- funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały
  oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów,
  o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, 
- instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.
W 2018 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy przekazały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, bioodpady stanowiące odpady komunalne (tzw. odpady zielone) o kodzie 20 02 01 oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
o kodzie 19 12 12 do następujących instalacji komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne (tzw. odpady zielone) o kodzie 20 02 01
3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493, z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa