Kanał Wyżej
Biuro Gospodarki Odpadami


Adres
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa


Telefon
22 443 45 00
infolinia miejska: 19115

Faks
22 443 45 02

Email
sekretariat.bgo@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Agnieszka Jakubowska
zastępca dyrektora Monika Toporowicz - osoba długotrwale nieobecna w pracy
p.o. zastępcy dyrektora Piotr Szkatulnik


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie; realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami stałymi i nieczystościami ciekłymi, współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy tworzeniu projektu i  aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań skierowanych do przedsiębiorców oraz mieszkańców w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, będących w zakresie działania Biura, w tym opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w pkt 4, w zakresie spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej; sporządzanie, dla właściwych organów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; przyjmowanie i analiza sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne a także od podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie spraw związanych z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obsługą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości; współpraca z organami kontroli oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań kontrolnych i egzekucji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez podmioty na terenie m.st. Warszawy; współpraca z organizacjami odzysku, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii; prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wartość należności przewyższa kwotę dwudziestu tysięcy złotych; udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; udzielanie informacji o odbiorach odpadów komunalnych realizowanych w trybie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach tzw. „programu pomostowego”; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadkach, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 oraz art. 9xa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie zadań Biura; opracowywanie kierunków zmian systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na podstawie prowadzonego monitoringu dostępnych technologii przetwarzania odpadów komunalnych pod kątem ich faktycznego stosowania oraz wpływu na osiąganie poziomów recyklingu, a także monitoringu dostępnych rozwiązań, inwestycji i przedsięwzięć dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych pozostających w zgodzie z założeniami gospodarki cyrkularnej.


Dodatkowe informacje
ogłoszenia i informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadmi komunalnymi  ewidencje i rejestry punkty zbiórki odpadów bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domów mieszkańców Warszawy karty informacyjne o środowisku i jego ochronie przygotowywane przez Urząd m.st. Warszawy
Przydatne informacje dotyczące szeroko pojętego tematu ochrony środowiska, w tym także zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.czysta.um.warszawa.pl

Odnośniki
W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne,
o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:
Wydział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi – GO-ZS; Wydział Kontroli i Obsługi Mieszkańców – GO-KM Wydział Systemów Informatycznych – GO-SI Wydział Rozliczeń Umów – GO-RU; Wydział Finansów i Budżetu – GO-FB; Wydział Komunikacji i Organizacji – GO-KO; Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi – GO-OD; Zespół Strategii Gospodarki Odpadami – GO-SG; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych – GO-RP.Załączniki
       ●  Wewnętrzny regulamin organizacyjny
       ●  Schemat organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Struktura organizacyjna
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia i informacje
Dodatkowe informacje
Dokumenty
Biuro Gospodarki Odpadami
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domów mieszkańców Warszawy

Wersja standardowa