Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Biuro Gospodarki Odpadami

Biuro Gospodarki Odpadami

  Drukuj
 
Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Telefon
22 443 45 00
infolinia miejska: 19115
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Agnieszka Jakubowska
tel.: 22 443 45 00, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.56
zastępca dyrektora Piotr Szkatulnik
tel.: 22 443 45 00, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.56
zastępca dyrektora Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka
tel.: 22 443 45 00, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.59
p.o. zastępcy dyrektora Grażyna Sienkiewicz
tel.: 22 443 45 00, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.58
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

 1. nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie;
 2. realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami stałymi i nieczystościami ciekłymi,
 3. współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy tworzeniu projektu i  aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 4. opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań skierowanych do przedsiębiorców oraz mieszkańców w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, będących w zakresie działania Biura, w tym opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 6. kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w pkt 5, w zakresie spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej;
 7. sporządzanie, dla właściwych organów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 8. przyjmowanie i analiza sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne a także od podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 9. sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 10. koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie spraw związanych z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obsługą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości;
 11. współpraca z organami kontroli oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań kontrolnych i egzekucji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez podmioty na terenie m.st. Warszawy;
 12. współpraca z organizacjami odzysku, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii;
 13. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wartość należności przewyższa kwotę dwudziestu tysięcy złotych;
 14. udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 15. udzielanie informacji o odbiorach odpadów komunalnych realizowanych w trybie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadkach, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 oraz art. 9xa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 17. wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie zadań Biura;
 18. opracowywanie kierunków zmian systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na podstawie prowadzonego monitoringu dostępnych technologii przetwarzania odpadów komunalnych pod kątem ich faktycznego stosowania oraz wpływu na osiąganie poziomów recyklingu, a także monitoringu dostępnych rozwiązań, inwestycji i przedsięwzięć dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych pozostających w zgodzie z założeniami gospodarki cyrkularnej.
Dodatkowe informacje

Przydatne informacje dotyczące szeroko pojętego tematu ochrony środowiska, w tym także zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach można znaleźć na stronie internetowej:

Załączniki

       ●  Wewnętrzny regulamin organizacyjny
       ●  Schemat organizacyjny

 
 
Wprowadził Michał Babicz 04-10-2012
Aktualizujący Nowakowski Michał (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 28-11-2022
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 28-11-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-11-2022
Liczba odwiedzin: 144478

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe