Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Biuro Gospodarki Odpadami

Biuro Gospodarki Odpadami

  Drukuj
 
Adres

Uwaga! Zmiana lokalizacji Biura Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 22 listopada 2019 r. Biuro Gospodarki Odpadami zlokalizowane jest przy:
ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Telefon
22 443 45 00
infolinia miejska: 19115
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Paweł Lachowicz
tel.: 22 443 45 00, faks: 22 443 45 02, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.55
zastępca dyrektora Monika Toporowicz
tel.: 22 443 45 00, faks: 22 443 45 02, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.58
zastępca dyrektora Janina Miszewska
tel.: 22 443 45 00, faks: 22 443 45 02, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.59
zastępca dyrektora Arkadiusz Jówko
tel.: 22 443 45 00, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.56
p.o. zastępcy dyrektora Piotr Szkatulnik
tel.: 22 443 45 00, e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.56
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

 1. nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie;
 2. realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami stałymi i nieczystościami ciekłymi,
 3. współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy tworzeniu projektu i  aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 4. opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań skierowanych do przedsiębiorców oraz mieszkańców w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, będących w zakresie działania Biura, w tym opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 6. kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w pkt 4, w zakresie spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej;
 7. sporządzanie, dla właściwych organów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 8. przyjmowanie i analiza sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne a także od podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 9. sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 10. koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie spraw związanych z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obsługą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości;
 11. współpraca z organami kontroli oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań kontrolnych i egzekucji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez podmioty na terenie m.st. Warszawy;
 12. współpraca z organizacjami odzysku, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii;
 13. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wartość należności przewyższa kwotę dwudziestu tysięcy złotych;
 14. udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 15. udzielanie informacji o odbiorach odpadów komunalnych realizowanych w trybie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach tzw. „programu pomostowego”;
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadkach, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 oraz art. 9xa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 17. wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie zadań Biura;
 18. opracowywanie kierunków zmian systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na podstawie prowadzonego monitoringu dostępnych technologii przetwarzania odpadów komunalnych pod kątem ich faktycznego stosowania oraz wpływu na osiąganie poziomów recyklingu, a także monitoringu dostępnych rozwiązań, inwestycji i przedsięwzięć dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych pozostających w zgodzie z założeniami gospodarki cyrkularnej.
Dodatkowe informacje

Przydatne informacje dotyczące szeroko pojętego tematu ochrony środowiska, w tym także zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach można znaleźć na stronie internetowej:

Odnośniki

W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne,
o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:

 1. Wydział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi – GO-ZS;
 2. Wydział Kontroli i Obsługi Mieszkańców – GO-KM
 3. Wydział Systemów Informatycznych – GO-SI
 4. Wydział Rozliczeń Umów – GO-RU;
 5. Wydział Finansów i Budżetu – GO-FB;
 6. Wydział Komunikacji i Organizacji – GO-KO;
 7. Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi – GO-OD;
 8. Zespół Strategii Gospodarki Odpadami – GO-SG;
 9. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych – GO-RP.
Załączniki

       ●  Wewnętrzny regulamin organizacyjny
       ●  Schemat organizacyjny

 
 
Wprowadził Michał Babicz 04-10-2012
Aktualizujący Kwiatkowska Katarzyna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 01-12-2020
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 01-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-12-2020
Liczba odwiedzin: 112809
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe