Kanał Wyżej
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju


Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1


Telefon
22 443 07 50; 22 443 07 51

Faks
22 443 07 98

Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Maciej Fijałkowski
zastępca dyrektora Agata Wolpe
zastępca dyrektora Łukasz Górnicki
zastępca dyrektora Urszula Świerżewska-Chrzan
zastępca dyrektora Andrzej Rydzewski


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju należy w szczególności:
koordynacja polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, w tym: przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, w tym w szczególności projektów inwestycyjnych, związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju m.st. Warszawy; realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w lit. a, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich; wskazywanie biurom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich; współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich; informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju zdolności administracyjnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację zadań własnych i polityki rozwoju m.st. Warszawy; prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich; organizowanie procesu naboru partnerów oraz rejestracja umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich; współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania innych pozabudżetowych środków finansowych na wydatki majątkowe; prowadzenie prac w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie polityki rozwoju w korelacji z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, w tym: przygotowanie i wdrażanie strategii rozwoju m.st. Warszawy, prowadzenie prac w zakresie polityki miejskiej, prowadzenie prac w zakresie polityki metropolitarnej obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej; prowadzenie spraw związanych z polityką inwestycyjną m.st. Warszawy, w tym: planowanie inwestycji, opracowywanie projektów planów wydatków majątkowych, w tym planów inwestycji ogólnomiejskich i planów inwestycji realizowanych przez dzielnice, współpraca w opracowywaniu propozycji rozwiązań organizacyjnych realizacji inwestycji, ustalanie dysponentów budżetowych dokonujących wydatków majątkowych, monitorowanie realizacji inwestycji, przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji, wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie, współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, współpraca ze spółkami m.st. Warszawy w zakresie planów inwestycyjnych m.st. Warszawy i tych spółek, prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przyszłym użytkownikom składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy inwestycji ogólnomiejskich.
Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.
 



Dodatkowe informacje

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa


Odnośniki
Wydział Inwestycji Dzielnicowych Wydział Monitorowania Finansowego Wydział Monitorowania Inwestycji I Wydział Monitorowania Inwestycji II Wydział Organizacyjno-Finansowy Wydział Planowania Wydatków Majątkowych Wydział Projektów Międzynarodowych Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego Wydział Projektów Infrastrukturalnych Wydział Strategii Rozwoju Miasta Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zespół Projektów Ochrony Środowiska Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych



Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)
Schemat organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)
Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego
Plany rzeczowo-finansowe i ich zmiany



<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Agata Wolpe

Wersja standardowa