Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Zespół Projektów Ochrony Środowiska (FE-ZOŚ) > Zespół Projektów Ochrony Środowiska

Zespół Projektów Ochrony Środowiska

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 72
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik zespołu Małgorzata Soćko
tel.: 22 443 07 72, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1916
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Projektów Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. koordynacja przygotowania projektów o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach RPO WM oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska, tj. związanych ze wspieraniem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowaniem dostosowania do zmiany klimatu, zapobieganiem ryzyku i zarządzaniem ryzykiem w obszarze ochrony środowiska naturalnego, wspieraniem efektywności wykorzystywania zasobów naturalnych, czynną ochroną przyrody, zagospodarowaniem rzek, jezior oraz obiektów i terenów służących ochronie przeciwpowodziowej, w tym w szczególności:
  • identyfikacja i analiza możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne,
  • identyfikacja projektów, przewidzianych do dofinansowania z funduszy europejskich, we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi,
  • opracowanie listy projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich,
  • udzielanie biurom lub jednostkom organizacyjnym realizującym projekty, informacji o wymogach i wytycznych obowiązujących w tych projektach,
  • przekazywanie informacji o terminach składania wniosków o dofinansowanie do jednostek organizacyjnych realizujących projekty,
  • współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w sprawach z zakresu działania Zespołu;
 2. koordynacja przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska, tj. związanych ze wspieraniem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowaniem dostosowania do zmiany klimatu, zapobieganiem ryzyku i zarządzaniem ryzykiem w obszarze ochrony środowiska naturalnego, wspieraniem efektywności wykorzystywania zasobów naturalnych, czynną ochroną przyrody, zagospodarowaniem rzek, jezior oraz obiektów i terenów służących ochronie przeciwpowodziowej, w tym w szczególności:
  • analiza przepisów, wytycznych, zaleceń i innych dokumentów dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w zakresie zadań Zespołu,
  • doradzanie biurom lub jednostkom organizacyjnym w sprawach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich w zakresie zadań Zespołu,
  • monitorowanie stanu przygotowania projektów oraz nadzór nad procesem przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów, w tym załączników do wniosków o dofinansowanie projektów,
  • weryfikacja dokumentacji, w tym załączników do wniosków o dofinansowanie projektów, pod kątem spełniania wymogów wynikających z programów operacyjnych,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, na podstawie dokumentacji projektu przygotowanej przez biura lub jednostki organizacyjne realizujące projekty oraz ich przedkładanie instytucjom dokonującym oceny i wyboru projektów do dofinansowania z funduszy europejskich,
  • przygotowywanie dokumentów potrzebnych do zawarcia umów o dofinansowanie projektów,
  • negocjowanie treści umów o dofinansowanie projektów z właściwymi instytucjami;
 3. nadzór nad realizacją projektów wymienionych w pkt 2, po uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich w ramach RPO WM oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z wymogami programów, z których uzyskano dofinansowanie, w tym w szczególności:
  • ustalanie zasad współpracy z jednostkami organizacyjnymi realizującymi poszczególne projekty oraz z biurami zaangażowanymi w obsługę tych projektów,
  • zarządzanie umowami o dofinansowanie projektu, w tym:
   • weryfikacja harmonogramów płatności, prognoz wydatków, o których mowa w umowach o dofinansowanie projektów we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi realizującymi projekty oraz terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach o dofinansowanie,
   • sporządzanie, we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi realizującymi projekty, pośrednich i końcowych wniosków o płatność i przekazywanie ich do instytucji wskazanych w umowach o dofinansowanie,
   • sporządzanie sprawozdań okresowych i końcowych, o których mowa w umowach o dofinansowanie projektów, we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi realizującymi projekty oraz terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w przedmiotowych umowach,
  • weryfikację projektów ogłoszeń o zamówieniu publicznym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem wymogów związanych z odpowiednią promocją projektu dofinansowanego z funduszy europejskich, z wyłączeniem przepisów z zakresu zamówień publicznych,
  • przygotowanie aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, sporządzanie uaktualnionych tabel wniosku o dofinansowanie projektu w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie w oparciu o dokumentację projektu przygotowaną przez biura lub jednostki organizacyjne realizujące projekty i ich przedkładanie do instytucji, z którą podpisano umowę o dofinansowanie projektu,
  • udostępnianie dokumentów i udzielanie odpowiedzi na pytania instytucjom kontrolującym i audytującym realizację projektów, o których mowa w pkt 2,
  • przygotowywanie informacji o wydarzeniach w realizowanych projektach na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Biura;
 4. udział w naradach dotyczących przygotowania i realizacji projektów, w szczególności w radach budowy;
 5. monitorowanie stanu przygotowania projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w sprawach z zakresu działania Zespołu;
 6. gromadzenie informacji dotyczących przygotowywanych i realizowanych projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym zagospodarowania Wisły i ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodno-ściekowej, efektywności energetycznej oraz gospodarowania odpadami stałymi, z udziałem funduszy europejskich, pochodzących od osób prawnych m.st. Warszawy, będących beneficjentami projektów z w/w zakresu;
 7. dostarczanie danych dotyczących przygotowywanych i realizowanych projektów do bazy danych prowadzonej przez Biuro;
 8. dostarczanie, na prośbę zainteresowanych, danych dotyczących przygotowywanych i realizowanych projektów do wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura oraz do biur lub jednostek organizacyjnych;
 9. współpraca w sprawach z zakresu działania Zespołu z biurami lub jednostkami organizacyjnymi, z urzędami centralnymi, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Środowiska, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 10. organizowanie spotkań w celu monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją projektów pod kątem wymogów stawianych w odpowiednich programach operacyjnych i umowie o dofinansowanie projektu;
 11. współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania sp. z o.o. w zakresie projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich, w tym w szczególności:
  • analiza przepisów, wytycznych, zaleceń i innych dokumentów dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich,
  • utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich,
  • opiniowanie wybranych dokumentów na etapie składania wniosków o dofinansowanie i w procesie wdrażania projektów,
  • udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji projektów;
 12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
 
 
Wprowadził Zięba Sebastian (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 17-12-2009
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2018
Liczba odwiedzin: 5071
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe