Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (FE-ZIT) > Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 64
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Piotr Bobruk
tel.: 22 443 07 64, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1917
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy
w szczególności:

 1. koordynacja prac nad opracowaniem i aktualizacją Strategii ZIT WOF, w tym:
  • prowadzenie procesu monitoringu oraz ewaluacji wdrażania Strategii ZIT WOF,
  • analiza otoczenia prawnego pod kątem zmian mających wpływ na zapisy Strategii ZIT WOF,
  • wprowadzanie zmian i aktualizacja Strategii ZIT WOF,
  • współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WM i innymi właściwymi podmiotami w zakresie opracowania i aktualizacji Strategii ZIT WOF,
  • przedkładanie projektów Strategii ZIT WOF do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu ZIT WOF, a następnie do podmiotów odpowiedzialnych za jej akceptację;
 2. pełnienie roli Sekretariatu ZIT WOF, w tym:
  • opracowywanie planów pracy i organizacja prac Komitetu Sterującego ZIT WOF i Forum Konsultacyjnego ZIT WOF, a także grup roboczych i zespołów o charakterze zadaniowym lub doradczo-eksperckim,
  • koordynacja przygotowania oraz dostarczanie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Komitet Sterujący ZIT WOF oraz Forum Konsultacyjne ZIT WOF, w tym projektów uchwał Komitetu Sterującego ZIT WOF,
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT WOF,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu Sterującego i Forum Konsultacyjnego ZIT WOF, w tym uchwał i protokołów z posiedzeń,
  • opracowywanie propozycji budżetu na obsługę prac Komitetu Sterującego ZIT WOF oraz Forum Konsultacyjnego ZIT WOF,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet Sterujący ZIT WOF lub Przewodniczącego Komitetu,
  • bieżąca współpraca z gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 3. koordynacja realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zgodnie z założeniami Strategii ZIT WOF, w tym:
  • bieżąca współpraca z gminnymi koordynatorami ZIT,
  • pełnienie roli Reprezentanta Sygnatariuszy Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • realizacja zadań powierzonych Miastu Stołecznemu Warszawie przez Instytucję Zarządzającą RPO WM,
  • monitorowanie wysokości dostępnej alokacji dla instrumentu ZIT w ramach RPO WM i zgłaszanie Instytucji Zarządzającej RPO WM propozycji zmian jej rozkładu w ramach poziomów wdrażania realizowanych z wykorzystaniem instrumentu ZIT, w celu zapewnienia jej efektywnego wykorzystania,
  • przygotowywanie, uzgadnianie i realizacja zadań dotyczących systemu wdrażania oraz procedur w ramach ZIT WOF,
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie instrumentu ZIT;
 4. pełnienie zadań właściwych dla Instytucji Pośredniczącej w ramach działań RPO WM wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT, w tym w szczególności:
  • udział w grupach roboczych powoływanych w sprawach dotyczących procesu wdrażania działań RPO WM, realizowanych przy pomocy instrumentu ZIT,
  • przeprowadzanie procesu identyfikacji projektów przewidzianych do wyboru w trybie pozakonkursowym,
  • udział w procesie wyboru projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach działań RPO WM, wdrażanych przy pomocy instrumentu ZIT,
  • udział w procesie monitorowania projektów realizowanych w ramach działań RPO WM, wdrażanych przy pomocy instrumentu ZIT,
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie instrumentu ZIT zgodnie z zasadami realizacji RPO WM,
  • wykonywanie innych czynności właściwych dla zadań Instytucji Pośredniczącej, powierzonych przez Instytucje Zarządzającą RPO WM w drodze porozumienia zawartego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 5. prowadzenie spraw związanych z Warszawskim Obszarem Funkcjonalnym;
 6. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i koordynacją wykorzystania dotacji na wsparcie wdrożenia instrumentu ZIT w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
 7. współpraca w sprawach z zakresu działania Wydziału z biurami i jednostkami organizacyjnymi, z urzędami administracji publicznej, w tym w szczególności z Ministerstwem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania instrumentu ZIT;
 8. wykonywanie innych zadań niezbędnych dla zapewnienia sprawnej realizacji procesu wdrożenia instrumentu ZIT;
 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
Odnośniki

 

Załączniki

 

 
 
Wprowadził Piotrowska Aleksandra (Zarząd Praskich Terenów Publicznych) 11-12-2013
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2018
Liczba odwiedzin: 3399
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe