Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego (FE-WPR) > Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego

Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 02 41, 22 443 02 43
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Edyta Mazur
tel.: 22 443 02 43, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1924
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Projektów Rozwoju Regionalnego należy
w szczególności:

 1. koordynacja przygotowania projektów o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w tym:
  • identyfikacja i analiza możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,
  • identyfikacja projektów, przewidzianych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich, we współpracy z biurami oraz z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,
  • opracowanie listy projektów planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich,
  • udzielanie biurom bądź jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy realizującym projekty, informacji o wymogach i wytycznych,
  • przekazywanie informacji o terminach składania wniosków o dofinansowanie do jednostek realizujących projekty,
  • współpraca z wydziałami i zespołami Biura w sprawach należących do zakresu działania Wydziału;
 2. koordynacja przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie wspierania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także projektów z zakresu kultury, turystyki, ochrony zdrowia, edukacji, rewitalizacji oraz innych obszarów nie należących do zakresu działania innych wewnętrznych komórek Biura, w tym w szczególności:
  • analiza przepisów, wytycznych, zaleceń i innych dokumentów dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków z funduszy europejskich, w zakresie zadań Wydziału,
  • doradzanie biurom oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy w sprawach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie ze środków z funduszy europejskich, w zakresie zadań Wydziału,
  • monitorowanie oraz nadzór nad procesem przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów, przede wszystkim załączników do wniosków o dofinansowanie projektów,
  • weryfikacja prawidłowości przygotowania dokumentacji przetargowej projektów ubiegających się o dofinansowanie, w zakresie określonym w lit. a,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i przedkładanie ich do oceny instytucjom odpowiedzialnym za ocenę i wybór projektów do dofinansowania ze środków funduszy europejskich,
  • przygotowywanie dokumentów potrzebnych do podpisywania umów o dofinansowanie projektów ze środków z funduszy europejskich,
  • negocjowanie umów o dofinansowanie z właściwymi instytucjami;
 3. nadzór nad realizacją projektów, o których mowa w pkt 2, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich, zgodnie z wymogami programów, z których uzyskano dofinansowanie, w tym w szczególności:
  • ustalanie zasad współpracy z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi poszczególne projekty oraz z biurami zaangażowanymi w obsługę projektów,
  • zarządzanie umowami o dofinansowanie, w tym:
   • weryfikacja harmonogramów płatności, prognoz wydatków i terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach o dofinansowanie,
   • sporządzanie, we współpracy z biurami i jednostkami m.st. Warszawy realizującymi projekty, pośrednich i końcowych wniosków o płatność i ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach o dofinansowanie,
   • sporządzanie sprawozdań okresowych i końcowych, o których mowa w umowach o dofinansowanie projektów, we współpracy z biurami bądź jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi projekty
    oraz terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w przedmiotowych umowach,
  • weryfikacja projektów dokumentacji przetargowych w ramach realizowanych projektów pod kątem wymogów wynikających z umów o dofinansowanie, z wyłączeniem przepisów z zakresu zamówień publicznych,
  • koordynacja przygotowania i weryfikacja przygotowanych dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umów o dofinansowanie,
  • udostępnianie dokumentów i udzielanie odpowiedzi na pytania instytucjom kontrolującym i audytującym realizację projektów wymienionych w pkt 2,
  • przygotowywanie informacji o wydarzeniach w realizowanych projektach na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Biura;
 4. rozliczenie projektów „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” oraz „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56” w ramach umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy europejskich;
 5. prowadzenie bazy danych projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy w zakresie projektów współfinansowanych ze środków z funduszy europejskich;
 6. udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji projektów, w tym w szczególności w radach budowy;
 7. gromadzenie informacji od osób prawnych m.st. Warszawy, które są jednocześnie beneficjentami projektów z obszarów nie należących do zakresu działania innych wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura w zakresie przygotowywanych i realizowanych projektów współfinansowanych ze środków z funduszy europejskich;
 8. koordynacja działań i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w poszczególnych dzielnicach, dotycząca przygotowania projektów realizowanych w komórkach i jednostkach im podległych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
 9. monitorowanie stanu przygotowania oraz kompletności dokumentacji projektowej dotyczącej biur oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 10. monitorowanie stanu przygotowania projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie zadań Wydziału;
 11. koordynacja działań m.st. Warszawy w zakresie kontraktu terytorialnego;
 12. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich w m.st. Warszawie;
 13. bieżące informowanie biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
  o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w tym wdrażanie projektów informacyjno-edukacyjnych finansowanych ze środków budżetu m.st. Warszawy i funduszy europejskich;
 14. opracowywanie i aktualizacja analiz dotyczących udziału m.st. Warszawy w programach współfinansowanych ze środków europejskich;
 15. upowszechnianie informacji o projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich realizowanych w Warszawie;
 16. informowanie pracowników biur oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o szkoleniach dotyczących funduszy europejskich;
 17. współpraca w zakresie zadań Wydziału z biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, z urzędami administracji publicznej, w tym w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich.
 
 
Wprowadził Jakubiak Marta (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 22-06-2007
Aktualizujący Żelazowska Luiza (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 19-02-2020
Zatwierdzający Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 20-02-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2020
Liczba odwiedzin: 10314
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe