Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Projektów Międzynarodowych (FE- WPM) > Wydział Projektów Międzynarodowych

Wydział Projektów Międzynarodowych

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 85
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Monika Pecko
tel.: 22 443 07 85, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1914
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w sprawach należących do zakresu działania Biura,
 2. prowadzenie i nadzór nad realizacją projektów, o których mowa w pkt 1, po uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich, zgodnie z wymogami programów, z których uzyskano dofinansowanie;
 3. koordynacja udziału biur i jednostek organizacyjnych w projektach międzynarodowych, współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym:
  • identyfikacja i analiza możliwości dofinansowania projektów międzynarodowych planowanych do realizacji przez Urząd i jednostki organizacyjne we współpracy z Biurem Marketingu Miasta Urzędu,
  • prowadzenie bazy danych projektów międzynarodowych zgłaszanych do realizacji przez biura i jednostki organizacyjne,
  • monitorowanie procesu wdrażania projektów międzynarodowych biur i jednostek organizacyjnych poprzez analizę sprawozdań z realizacji projektów;
 4. przygotowywanie projektów pełnomocnictw dla przedstawicieli biur i jednostek organizacyjnych do zgłoszenia uczestnictwa w projektach międzynarodowych i do ich realizacji w imieniu m.st. Warszawy;
 5. koordynacja finansowa oraz rozliczanie projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym:
  • sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń na podstawie list płac pracowników rozliczanych w ramach projektów oraz innych wymaganych przez program dokumentów,
  • sporządzanie raportów, harmonogramów, sprawozdań i innych dokumentów związanych z realizacją budżetu projektu, o których mowa m.in. w umowach dotyczących dofinansowania projektów we współpracy z realizującymi projekty biurami lub jednostkami organizacyjnymi oraz ich terminowe przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach,
  • weryfikacja/sporządzanie harmonogramów płatności, prognoz wydatków lub innych dokumentów finansowych, o których mowa w umowach o dofinansowanie projektów, sporządzanych przez realizujące projekty biura lub jednostki organizacyjne oraz ich terminowe przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach,
  • sporządzanie we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi realizującymi projekty, pośrednich i końcowych wniosków o płatność, o których mowa w umowach o dofinansowanie projektów oraz ich terminowe przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach,
  • korespondencja z instytucjami udzielającymi wsparcia bądź liderami projektów,
  • udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji projektów,
  • przygotowanie aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, sporządzanie uaktualnionych tabel wniosku o dofinansowanie projektu w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie, w oparciu o dokumentację projektu przygotowaną przez realizujące projekty biura lub jednostki organizacyjne i ich przedkładanie do instytucji wskazanych w umowach o dofinansowanie projektu,
  • przygotowywanie informacji o wydarzeniach w realizowanych projektach na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Biura,
  • udostępnianie dokumentów i udzielanie odpowiedzi na pytania instytucjom kontrolującym i audytującym realizację projektów będących w zakresie zadań Wydziału,
  • ustalanie zasad współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi, realizującymi poszczególne projekty oraz z biurami zaangażowanymi w obsługę tych projektów, w przypadku projektów partnerskich, w których m.st. Warszawa pełni funkcję lidera – przygotowanie umów partnerskich, nadzór nad ich realizacją i koordynacja finansowa wdrażania projektu przez partnerów;
 6. prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej) pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, w tym:
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej, jej politykach, priorytetach i podejmowanych działaniach,
  • świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w godzinach otwarcia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa,
  • prowadzenie strony internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa,
  • realizowanie działań w oparciu o corocznie podpisywaną z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce umowę szczegółową zawierającą roczny plan działań:
   • świadczenie informacji na temat prawa, działalności i instytucji Unii Europejskiej,
   • prowadzenie lekcji europejskich w warszawskich przedszkolach i szkołach,
   • organizowanie warsztatów, seminariów, wykładów, debat i spotkań,
   • czynne uczestnictwo w stołecznych i lokalnych imprezach (targi pracy, obchody Dnia Europy itp.),
   • opracowywanie własnych publikacji oraz dystrybucja materiałów i publikacji wydawanych przez instytucje unijne,
   • wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich w m.st. Warszawa,
   • upowszechnianie informacji o projektach współfinansowanych z funduszy europejskich w Warszawie (np. wystawa o miejskich projektach, impreza plenerowa pt. „Europa zmienia Warszawę”),
  • prowadzenie bazy danych projektów realizowanych przez miasto stołeczne Warszawa, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
  • prowadzenie bazy danych o aktualnych naborach i konkursach, oferujących dofinansowanie z funduszy europejskich wraz ze wskazaniem terminów, beneficjentów i możliwej wysokości dofinansowania;
 7. dostarczanie, na prośbę zainteresowanych, danych dotyczących przygotowywanych i realizowanych projektów do wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura oraz do biur lub jednostek organizacyjnych;
 8. organizowanie spotkań w celu monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją projektów pod kątem wymogów stawianych w odpowiednich programach;
 9. monitorowanie stanu przygotowania projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie zadań Wydziału;
 10. współpraca w sprawach z zakresu działania Wydziału z biurami lub jednostkami organizacyjnymi, z urzędami administracji publicznej, w tym w szczególności z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwem Rozwoju oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 06-04-2017
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2018
Liczba odwiedzin: 645
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe