Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Projektów Infrastrukturalnych (FE–WPI ) > Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Wydział Projektów Infrastrukturalnych

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 84, 22 443 07 81, 22 443 07 82, 22 443 07 83
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Małgorzata Skura - Celej
tel.: 22 443 07 84, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1909
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Projektów Infrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. koordynacja przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 z wyłączeniem projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym:
  • analiza przepisów, wytycznych, zaleceń i innych dokumentów dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w zakresie zadań Wydziału,
  • udzielanie informacji oraz doradzanie biurom lub jednostkom organizacyjnym w sprawach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich w sprawach z zakresu działania Wydziału,
  • monitorowanie stanu przygotowania projektów oraz nadzór nad procesem przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów, przede wszystkim załączników do wniosków o dofinansowanie projektów,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i przedkładanie ich do oceny instytucjom odpowiedzialnym za ocenę i wybór projektów do dofinasowania z funduszy europejskich,
  • przygotowywanie dokumentów potrzebnych do podpisywania umów o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich,
  • negocjowanie umów o dofinansowanie z właściwymi instytucjami;
  • współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w sprawach z zakresu działania Wydziału;
 2. nadzór nad realizacją projektów wymienionych w pkt 1, po uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz projektów pozostających w okresie trwałości, realizowanych przez Wydział w perspektywie finansowej 2007-2013, zgodnie z wymogami programów, z których uzyskano dofinansowanie, w tym w szczególności:
  • ustalanie zasad współpracy z jednostkami organizacyjnymi realizującymi poszczególne projekty oraz biurami zaangażowanymi w obsługę projektów,
  • zarządzanie umowami o dofinansowanie, w tym:
   • sporządzanie sprawozdań okresowych i końcowych, o których mowa w umowach o dofinansowanie projektów, we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi  realizującymi projekty oraz terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w przedmiotowych umowach,
   • weryfikacja harmonogramów płatności, prognoz wydatków i terminowe przekazywanie do instytucji wskazanych w umowach o dofinansowanie projektów,
   • sporządzanie, we współpracy z biurami lub jednostkami organizacyjnymi realizującymi projekty, pośrednich i końcowych wniosków o płatność,  i ich przekazywanie do instytucji wskazanych w tych umowach,
  • weryfikację projektów dokumentacji przetargowych w ramach realizowanych projektów pod kątem wymogów wynikających z umów o dofinansowanie, z wyłączeniem przepisów z zakresu zamówień publicznych,
  • koordynacja przygotowania i weryfikacja przygotowanych dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umów o dofinansowanie, udostępnianie dokumentów i udzielanie odpowiedzi na pytania instytucjom kontrolującym i audytującym realizację projektów, o których mowa w pkt 1,
  • przygotowywanie informacji o wydarzeniach w realizowanych projektach na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Biura;
 3. monitorowanie stanu przygotowania oraz kompletności dokumentacji projektowej dotyczącej biur lub jednostek organizacyjnych w zakresie funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 4. udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji projektów, w tym w szczególności w radach budowy;
 5. gromadzenie informacji od osób prawnych m.st. Warszawy, które są jednocześnie beneficjentami projektów infrastruktury transportowej;
 6. współpraca w sprawach z zakresu działania Wydziału z biurami i jednostkami organizacyjnymi, z urzędami administracji publicznej, w tym w szczególności z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.

 

 
 
Wprowadził Zięba Sebastian (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 04-01-2010
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2018
Liczba odwiedzin: 4902
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe