Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Monitorowania Inwestycji II (FE-WMI-II); > Wydział Monitorowania Inwestycji II

Wydział Monitorowania Inwestycji II

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 28 97
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Inwestycji II należy w szczególności monitorowanie inwestycji z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, administracji publicznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, cmentarnictwa i komunikacji, w tym:

 1. analiza, pod względem rzeczowym, propozycji realizacji nowych inwestycji infrastruktury społecznej;
 2. ocena propozycji realizacji nowych inwestycji infrastruktury społecznej pod względem zgodności ze strategią rozwoju miasta;
 3. ocena harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych infrastruktury społecznej, przedkładanych przez jednostki realizujące te zadania oraz zgłaszanie do nich uwag w uzasadnionych przypadkach;
 4. analiza i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych inwestycji infrastruktury społecznej, sporządzonych i uzgodnionych z właściwymi biurami Urzędu przez jednostki realizujące te zadania oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura;
 5. monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji infrastruktury społecznej ujętych w planach budżetowych;
 6. wskazywanie i analiza ryzyk mających wpływ na proces realizacji inwestycji infrastruktury społecznej oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
 7. ocena stanu zaawansowania inwestycji infrastruktury społecznej, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego;
 8. ocena merytoryczna wniosków, realizatorów inwestycji infrastruktury społecznej w sprawie przekazanie środków finansowych z tytułu zrealizowanego zakresu rzeczowego, w szczególności:
  • sprawdzanie zasadności sporządzania wniosków w świetle zobowiązań wynikających z zawartych umów,
  • sprawdzanie, w zakresie rzeczowym, zgodności przedkładanych dokumentów rozliczeniowych z planem rzeczowo-finansowym i budżetem,
  • ocena zgodności rzeczywistego stanu wykonania robót, usług i zakupów ze stanem wykazanym we wniosku;
 9. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Monitorowania Finansowego, okresowych sprawozdań dla Rady z wykonania inwestycji, których całkowita wartość przekracza 100 mln zł;
 10. przygotowywanie informacji na potrzeby związane z kredytowaniem inwestycji monitorowanych przez Wydział;
 11. współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w sprawach z zakresu działania Wydziału,
 12. współpraca z biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi realizującymi inwestycje;
 13. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji i innych dokumentów oraz informacji w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
 14. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, petycje, wnioski, interpelacje, zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w sprawach z zakresu działania Wydziału;
 15. udział w przygotowywaniu planów i raportów z działalności Biura w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 12-04-2017
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 06-03-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 06-03-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-03-2018
Liczba odwiedzin: 1081
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe