Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3

Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Arkadiusz Kamiński
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 322
zastępca dyrektora Bogdan Nawrocki
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 321
zastępca dyrektora Marzena Bednarczyk
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 10
zastępca dyrektora Joanna Smolska
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 319
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności należy w szczególności:

 1. analiza zdolności i wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy,
 2. analiza ryzyka finansowego m.st. Warszawy, określanie zasad polityki długu m.st. Warszawy,
 3. sporządzanie prognozy długu m.st. Warszawy,
 4. pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie kredytów, emisji obligacji, pożyczek,
 5. pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania,
 6. uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalania optymalnego poziomu zadłużenia m.st. Warszawy,
 7. koordynacja i prowadzenie procesu udzielania przez m.st. Warszawę poręczeń i gwarancji,
 8. współpraca z agencjami ratingowymi i instytucjami finansowymi,
 9. uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie możliwości sfinansowania ujętych w niej zadań,
 10. poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania środków finansowych m.st. Warszawy,
 11. zarządzanie nadwyżkami finansowymi m.st. Warszawy,
 12. zarządzanie Modułowym Systemem Zarządzania Urzędem oraz jego rozwijanie,
 13. prowadzenie spraw dotyczących kredytów, emisji papierów wartościowych, pożyczek, poręczeń, gwarancji i weksli,
 14. analiza zmian prawnych i organizacyjnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową m.st. Warszawy,
 15. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w sprawach, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zaś w sprawach wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy bez względu na wysokość należności,
 16. realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe związanych z dłużnikami m.st. Warszawy mającymi siedzibę poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy,
 17. realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.),
 18. koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent.
Odnośniki

 


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-05-10
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-04-26
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-04-26
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-04-26
Wersja standardowa