Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności uprzejmie informuje, że informacje w zakresie:

wydawania Zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków można uzyskać:

spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy powyżej 20 000 zł (wraz z ich kontynuacją):

 • pod nr telefonu:
  • 22 443 09 68
  • 22 443 09 70
  • 22 443 26 55
  • 22 443 09 78
  • 22 443 26 05

spraw wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy:

 • pod nr telefonu:
  • 22 443 09 69
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Piotr Marczak, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 322
zastępca dyrektora Joanna Smolska
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 319
zastępca dyrektora Marzena Bednarczyk
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 222
zastępca dyrektora Bogdan Nawrocki
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 321
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności należy w szczególności:

 

 1. analiza zdolności i wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy;
 2. analiza ryzyka finansowego m.st. Warszawy, określanie zasad polityki długu m.st. Warszawy;
 3. sporządzanie prognozy długu m.st. Warszawy;
 4. pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie kredytów, emisji obligacji, pożyczek;
 5. pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania;
 6. uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalania optymalnego poziomu zadłużenia m.st. Warszawy,
 7. koordynacja i prowadzenie procesu udzielania przez m.st. Warszawę poręczeń i gwarancji;
 8. współpraca z agencjami ratingowymi i instytucjami finansowymi;
 9. uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie możliwości sfinansowania ujętych w niej zadań;
 10. poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania środków finansowych m.st. Warszawy;
 11. zarządzanie nadwyżkami finansowymi m.st. Warszawy;
 12. zarządzanie Modułowym Systemem Zarządzania Urzędem oraz jego rozwijanie;
 13. prowadzenie spraw dotyczących kredytów, emisji papierów wartościowych, pożyczek, poręczeń, gwarancji i weksli;
 14. analiza zmian prawnych i organizacyjnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową m.st. Warszawy;
 15. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w sprawach, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zaś w sprawach wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy bez względu na wysokość należności;
 16. realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach upadłości podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość;
 17. realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość;
  • wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach upadłości podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość;
  • wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 215 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość;
  • kierowanie zapytań, weryfikacji, monitorowanie i kompletowanie dokumentów stwierdzających stan zadłużenia podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. warszawy.
 18. koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent.
Odnośniki

 


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-05-10
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-30
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2020-03-30
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-30
Wersja standardowa