Kanał Wyżej
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności


Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności uprzejmie informuje, że informacje w zakresie:
wydawania Zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków można uzyskać:
pod nr telefonu: 22 443 09 76 22 443 19 83 oraz adresem mailowym: zaswiadczenia@um.warszawa.pl
spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy powyżej 20 000 zł (wraz z ich kontynuacją):
pod nr telefonu: 22 443 09 68 22 443 09 70 22 443 26 55 22 443 09 78 22 443 26 05
spraw wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy:
pod nr telefonu: 22 443 09 69

Telefon
22 443 31 40

Faks
22 443 31 42

Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Piotr Marczak, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
zastępca dyrektora Joanna Smolska
zastępca dyrektora Marzena Bednarczyk
zastępca dyrektora Bogdan Nawrocki


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności należy w szczególności:
 
analiza zdolności i wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy; analiza ryzyka finansowego m.st. Warszawy, określanie zasad polityki długu m.st. Warszawy; sporządzanie prognozy długu m.st. Warszawy; pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie kredytów, emisji obligacji, pożyczek; pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania; uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalania optymalnego poziomu zadłużenia m.st. Warszawy, koordynacja i prowadzenie procesu udzielania przez m.st. Warszawę poręczeń i gwarancji; współpraca z agencjami ratingowymi i instytucjami finansowymi; uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie możliwości sfinansowania ujętych w niej zadań; poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania środków finansowych m.st. Warszawy; zarządzanie nadwyżkami finansowymi m.st. Warszawy; zarządzanie Modułowym Systemem Zarządzania Urzędem oraz jego rozwijanie; prowadzenie spraw dotyczących kredytów, emisji papierów wartościowych, pożyczek, poręczeń, gwarancji i weksli; analiza zmian prawnych i organizacyjnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową m.st. Warszawy; prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w sprawach, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zaś w sprawach wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy bez względu na wysokość należności; realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach upadłości podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość; realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość; wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach upadłości podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość; wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 215 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość; kierowanie zapytań, weryfikacji, monitorowanie i kompletowanie dokumentów stwierdzających stan zadłużenia podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. warszawy. koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent.


Dodatkowe informacje
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności są:
Zespół Polityki Długu (DR-1-PD) Wydział Płynności Finansowej (DR-2-PF) Zespół Finansowania Rozwoju (DR-3-FR) Wydział Polityki Finansowej i Analiz (DR-4-AF) Zespół Dokumentacji (DR-5-ZD) Wydział Eksploatacji (DR-6-WE) Wydział Obsługi Wierzytelności (DR-7-OW) Dział Ulg Niepodatkowych (DR-7-OW-A) Dział Restrukturyzacji (DR-7-OW-B) Zespół Rejestru Dłużników i Pomocy Publicznej (DR-8-RZ)

Odnośniki
 
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny biura
Schemat organizacyjny biura<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Komórki organizacyjne
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

Wersja standardowa