Kanał Wyżej
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności


Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3


Telefon
22 443 31 40

Faks
22 443 31 42

Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Arkadiusz Kamiński
zastępca dyrektora Bogdan Nawrocki
zastępca dyrektora Marzena Bednarczyk
zastępca dyrektora Joanna Smolska


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności należy w szczególności:
analiza zdolności i wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy, analiza ryzyka finansowego m.st. Warszawy, określanie zasad polityki długu m.st. Warszawy, sporządzanie prognozy długu m.st. Warszawy, pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie kredytów, emisji obligacji, pożyczek, pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania, uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalania optymalnego poziomu zadłużenia m.st. Warszawy, koordynacja i prowadzenie procesu udzielania przez m.st. Warszawę poręczeń i gwarancji, współpraca z agencjami ratingowymi i instytucjami finansowymi, uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie możliwości sfinansowania ujętych w niej zadań, poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania środków finansowych m.st. Warszawy, zarządzanie nadwyżkami finansowymi m.st. Warszawy, zarządzanie Modułowym Systemem Zarządzania Urzędem oraz jego rozwijanie, prowadzenie spraw dotyczących kredytów, emisji papierów wartościowych, pożyczek, poręczeń, gwarancji i weksli, analiza zmian prawnych i organizacyjnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową m.st. Warszawy, prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w sprawach, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zaś w sprawach wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy bez względu na wysokość należności, realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe związanych z dłużnikami m.st. Warszawy mającymi siedzibę poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.), koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent.


Dodatkowe informacje
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności są:
Zespół Polityki Długu (DR-1-PD) Wydział Płynności Finansowej (DR-2-PF) Zespół Finansowania Rozwoju (DR-3-FR) Wydział Polityki Finansowej i Analiz (DR-4-AF) Zespół Dokumentacji (DR-5-ZD) Wydział Eksploatacji (DR-6-WE) Wydział Obsługi Wierzytelności (DR-7-OW) Dział Ulg Niepodatkowych (DR-7-OW-A) Dział Restrukturyzacji (DR-7-OW-B) Zespół Rejestru Dłużników i Pomocy Publicznej (DR-8-RZ)

Odnośniki
 
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny biura
Schemat organizacyjny biura<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Komórki organizacyjne
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

Wersja standardowa