Kanał Wyżej
Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 WarszawaFaks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Efektywności i Jakości Pracy należy w szczególności:
koordynowanie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością w zakresie dotyczącym Biura; wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem w zakresie dotyczącym Biura; koordynowanie spraw związanych z projektem Samokształcenie w Urzędzie w zakresie dotyczącym pracowników Biura; koordynowanie spraw związanych z różnymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Biura; badanie efektywności wykorzystania zasobów kadrowych w Biurze; projektowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizujących procesy w ramach zadań realizowanych przez Biuro; przygotowywanie wniosków w sprawach naboru wewnętrznego i zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze; opracowywanie i wdrażanie mechanizmów wspierających wzrost poziomu motywacji u pracowników Biura; opracowywanie odpowiedzi na wnioski w zakresie informacji publicznej będącej we właściwości Biura; prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej będącej we właściwości Biura; aktualizowanie strony internetowej Miasta w części dotyczącej Biura; koordynowanie spraw dotyczących kart informacyjnych w części dotyczącej właściwości Biura; prowadzenie Intranetu dla Biura; udostępnianie pracownikom informacji o celach, planach i strategii rozwoju Biura; udostępnianie pracownikom informacji o wynikach pracy poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura; analiza realizowanych w Biurze spraw podatkowych, na podstawie których możliwe jest udzielanie pomocy publicznej z budżetu Miasta; opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach podatkowych realizowanych w Biurze, na podstawie których możliwe jest udzielanie pomocy publicznej z budżetu Miasta; analiza realizowanych w Biurze spraw egzekucyjnych pod kątem pomocy publicznej; opracowywanie projektów programów pomocowych umożliwiających udzielanie pomocy publicznej w zakresie spraw podatkowych realizowanych w Biurze; przygotowywanie i przekazywanie do właściwego biura danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań z udzielonej w Mieście pomocy publicznej dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przygotowywanie i przekazywanie do właściwego biura danych niezbędnych do opracowania wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zapłatę należności w kwocie przewyższającej 500 zł, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych; sporządzanie projektów zaświadczeń o udzielonej w Biurze pomocy de minimis w odniesieniu do ulg udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa; sporządzanie dla podatników Biura projektów zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w odniesieniu do wydatków dokonanych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28

Wersja standardowa