Kanał Wyżej
Wydział Windykacji Podatkowej - COP-18


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 WarszawaFaks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Ewa Sawicka


Zakres działania wydziału biura
Do zadań Wydziału Windykacji Podatkowej należy w szczególności:
kontrola terminowości wpłat; prowadzenie działań informacyjnych, w tym wysyłanie sms-ów oraz wiadomości e-mail przypominających o zbliżającym się terminie zapłaty należności; wysyłanie sms-ów oraz wiadomości e-mail do zobowiązanych posiadających zaległości podatkowe; przygotowywanie i wysyłanie upomnień do podmiotów posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej i opłaty retencyjnej; prowadzenie rejestru upomnień; przekazywanie informacji o nieuregulowanej opłacie retencyjnej wraz z kopią upomnienia i zwrotnego potwierdzenia odbioru do biura zajmującego się naliczaniem tej opłaty; wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej oraz kierowanie ich do egzekucji administracyjnej; niezwłoczne informowanie organów egzekucyjnych o zdarzeniach dotyczących zobowiązanych, wysokości zaległości i innych mających wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne; wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w zakresie spraw, o których mowa w pkt 6; prowadzenie rejestru wystawionych tytułów wykonawczych oraz dalszych tytułów wykonawczych; wzywanie zobowiązanych do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu; występowanie do Wydziału Orzecznictwa Egzekucyjnego o dokonanie zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej oraz zastawu skarbowego na majątku zobowiązanego.<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Windykacji Podatkowej - COP-18

Wersja standardowa