Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej (COP-15) > Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej - COP-15

Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej - COP-15

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Anna Lasota-Tomczyk
e-mail: atomczyk@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 1.05
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości  Podatkowej należy w szczególności:

 1. przygotowywanie planu kont w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, dla których Prezydent jest organem podatkowym;
 2. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych sprawozdań budżetowych dotyczących rozliczeń podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, dla których Prezydent jest organem podatkowym;
 3. sporządzanie, co miesiąc, polecenia księgowania z obrotów oraz uzgadnianie z księgą główną obrotów na kontach;
 4. uzgadnianie odpowiednich rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w oparciu o wpłaty z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, kar porządkowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w/w należności;
 5. sporządzanie sprawozdania o skutkach obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;
 6. sporządzanie sprawozdania o skutkach udzielonych przez gminę ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej;
 7. sporządzanie sprawozdania z zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców;
 8. comiesięczny podział środków z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w rozbiciu na dzielnice;
 9. przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na poszczególne lata podatkowe;
 10. prognozowanie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych w rozbiciu na dzielnice i rodzaje podatków, do celów analitycznych Biura;
 11. planowanie dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych w rozbiciu na dzielnice i rodzaje podatków;
 12. sporządzanie odpisów aktualizujących należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz należności niepodatkowe z tytułu opłaty retencyjnej i kar porządkowych zgodnie z przyjętymi w Urzędzie zasadami rachunkowości;
 13. sporządzanie załączników do bilansu dotyczących istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi;
 14. sporządzanie załączników do bilansu dotyczących wzajemnych wyłączeń z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy;
 15. uzgadnianie analityki z syntetyką w rozbiciu na konta księgowe i klasyfikacje;
 16. generowanie z systemu, co miesiąc, operacji do SAP (interfejs) oraz uzgadnianie w okresach kwartalnych obrotów i sald pomiędzy Jednolitym Systemem Podatkowym a SAP;
 17. opracowywanie propozycji zmian do przyjętych Zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy oraz aktualizowanie Szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w zakresie działania Biura;
 18. planowanie wydatków budżetowych w zakresie działania Biura;
 19. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Miasta w zakresie działalności Biura w części dotyczącej wydatków bieżących;
 20. prowadzenie dokumentacji związanej z finansami Biura;
 21. wstępne wprowadzanie do zintegrowanego systemu informatycznego SAP dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków Biura;
 22. wprowadzanie danych do aplikacji „płynność finansowa” w zakresie wydatków Biura;
 23. przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Biuro;
 24. prowadzenie rejestru zamówień publicznych poniżej 30.000 euro (słownie euro: trzydzieści tysięcy);
 25. przygotowywanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, dla których Prezydent jest organem podatkowym;
 26. uzgadnianie wyciągów bankowych;
 27. księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 28. uzgadnianie salda na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 29. naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na poszczególnych kontach podatników;
 30. dokonywanie zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 31. współpraca z podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w zakresie uzgadniania sald zaległości;
 32. dekretowanie wyciągów bankowych i wprowadzanie danych do programu księgowego;
 33. sporządzanie przelewów;
 34. współpraca z bankiem w zakresie prawidłowości dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, przelewów oraz zwrotów;
 35. wyjaśnianie mylnych wpłat;
 36. zgłaszanie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty retencyjnej oraz kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych podmiotów będących w upadłości do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.
 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 25-09-2019
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 13-01-2022
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 14-01-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2022
Liczba odwiedzin: 2589

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe