Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Centrum Komunikacji Społecznej

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Centrum Komunikacji Społecznej (CK)

Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
Telefon
22 443 34 00
22 443 34 01
Faks
22 443 34 02
Email
sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Kolankiewicz
tel.: 22 443 34 00, 22 443 34 01, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 137
zastępca dyrektora Ewa Stokłuska
tel.: 22 443 34 00, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 137
zastępca dyrektora Magdalena Lerczak
tel.: 22 443 34 00, 22 443 34 01, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 137
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Centrum Komunikacji Społecznej należy w szczególności:


 1. realizowanie projektów i programów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy obejmujących swoim zakresem zadania więcej niż jednego biura;
 2. (uchylony);
 3. planowanie, realizowanie, koordynowanie, monitorowanie i kontrolowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w m.st. Warszawa, poprzez:
  • opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami lub grupami (formalnymi lub nieformalnymi), stanowiącymi ich reprezentację oraz radami osiedli, w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem zadań innych biur, wydziałów dla dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
  • opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie narzędzi dialogu i partycypacji społecznej, służących włączeniu mieszkańców w proces współdecydowania,
  • prowadzenie edukacji obywatelskiej,
  • opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji oraz promujących równe traktowanie,
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie działania Centrum Komunikacji Społecznej w uzgodnieniu z Biurem Marketingu Miasta;
 4. realizowanie projektów zlecanych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta i Sekretarza;
 5. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi, administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania zadań przez Centrum Komunikacji Społecznej;
 6. wspieranie realizacji zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

Za zgodą Prezydenta Centrum Komunikacji Społecznej może przejąć do prowadzenia każdą sprawę związaną ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi inicjatywami obywatelskimi, a także z instytucjami zewnętrznymi, do prowadzenia której właściwe jest inne biuro.

Dodatkowe informacje


Przy Centrum Komunikacji Społecznej działa:

 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania (PRT)


Zobacz również:


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2008-01-18
Aktualizujący Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2019-04-18
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2019-04-18
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-04-18
Wersja standardowa