Kanał Wyżej
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)


Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27

Telefon
22 443 34 00
22 443 34 01

Faks
22 443 34 02

Email
sekretariat.CKS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Kolankiewicz
zastępca dyrektora Magdalena LerczakZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Centrum Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

realizowanie projektów i programów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy obejmujących swoim zakresem zadania więcej niż jednego biura; (uchylony); planowanie, realizowanie, koordynowanie, monitorowanie i kontrolowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w m.st. Warszawa, poprzez: opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami lub grupami (formalnymi lub nieformalnymi), stanowiącymi ich reprezentację oraz radami osiedli, w zakresie realizacji zadań publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem zadań innych biur, wydziałów dla dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie narzędzi dialogu i partycypacji społecznej, służących włączeniu mieszkańców w proces współdecydowania, prowadzenie edukacji obywatelskiej, opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji oraz promujących równe traktowanie, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie działania Centrum Komunikacji Społecznej w uzgodnieniu z Biurem Marketingu Miasta; realizowanie projektów zlecanych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta i Sekretarza; współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi, administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania zadań przez Centrum Komunikacji Społecznej; wspieranie realizacji zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

Za zgodą Prezydenta Centrum Komunikacji Społecznej może przejąć do prowadzenia każdą sprawę związaną ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi inicjatywami obywatelskimi, a także z instytucjami zewnętrznymi, do prowadzenia której właściwe jest inne biuro.Dodatkowe informacje
Przy Centrum Komunikacji Społecznej działa:
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP) Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania (PRT)
Zobacz również:
serwis internetowy: www.ngo.um.warszawa.pl
dodatkowe informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi


Odnośniki
Wewnetrzymi komórkami organizacyjnymi Centrum Komuniukacji Społecznej są:
Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami – CKS-KS; Wydział Projektów Interdyscyplinarnych CKS-PI; Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – CKS-WOP; Wydział Organizacyjno-Finansowy – CKS-OF; Zespół Budżetu Partycypacyjnego – CKS-BP; Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej – CKS-WWL; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Równego Traktowania – CKS-RT; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Polityki Społecznej – CKS-KPS; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozwoju Wolontariatu – CKS-RW; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Realizacji Zadań Publicznych Zleconych Organizacjom Pozarządowym – CKS-KRZ; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego – CKS-RP.Załączniki
Regulamin Wewnętrzny CKS
Schemat Organizacyjny
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)

Wersja standardowa