Kanał Wyżej
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)


Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 443 34 00
22 443 34 01

Faks
22 443 34 02

Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Kolankiewicz
zastępca dyrektora Ewa StokłuskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Centrum Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów, programów i kampanii społecznych łączących zagadnienia z wielu dziedzin życia mieszkańców i integrujących wielokierunkowe działania Urzędu;
(uchylony);
planowanie, realizowanie, koordynowanie, monitorowanie i kontrolowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w m.st. Warszawa, poprzez:
opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami lub grupami (formalnymi lub nieformalnymi), stanowiącymi ich reprezentację, w zakresie realizacji zadań publicznych,
przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem zadań innych biur, wydziałów dla dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie narzędzi dialogu i partycypacji społecznej, służących włączeniu mieszkańców w proces współdecydowania,
prowadzenie edukacji obywatelskiej,
opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji oraz promujących równe traktowanie,
prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie działania Centrum Komunikacji Społecznej w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw marketingu miasta;
realizowanie projektów zlecanych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów;
współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi, administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania zadań przez Centrum Komunikacji Społecznej;
wspieranie realizacji zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Za zgodą Prezydenta Centrum Komunikacji Społecznej może przejąć do prowadzenia każdą sprawę związaną ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi inicjatywami obywatelDodatkowe informacje
Przy Centrum Komunikacji Społecznej działa:
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
Zobacz również:
serwis internetowy: www.ngo.um.warszawa.pl
dodatkowe informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Centrum Komuniukacji Społecznej są:
Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami – CKS-KS Wydział Projektów Interdyscyplinarnych CKS-PI Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – CKS-WOP Wydział Organizacyjno-Finansowy – CKS-OF Wydział Budżetu Obywatelskiego – CKS-BO Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej – CKS-WWL Wydział Równego Traktowania – CKS-RT Zespół Rozwoju Wolontariatu – CKS-RW Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Młodzieży –CKS-MŁ Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Realizacji Zadań Publicznych Zleconych Organizacjom Pozarządowym – CKS-KRZ Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych – CKS-RPZałączniki
Regulamin Wewnętrzny CKS
Schemat Organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)

Wersja standardowa