Kanał Wyżej
Biuro Zgodności


Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2

Telefon
22 325 79 00

Faks
22 325 79 02

Email
Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Jacek Mąka
zastępca dyrektora Piotr Orłowski
zastępca dyrektora Sławomir Wilczyński


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Zgodności należy w szczególności:
koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym: monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez biura, urzędy dzielnic, jednostki organizacyjne m.st. warszawy oraz jednostki sektora finansów publicznych nadzorowane przez Prezydenta, posiadające osobowość prawną i działające w oparciu odrębne przepisy, diagnoza stanu i sposobu organizacji zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy oraz jednostkach sektora finansów publicznych nadzorowanych przez Prezydenta , posiadających osobowość prawną i działających w oparciu o odrębne przepisy; zapewnienie funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w m.st. Warszawie; prowadzenie: Rejestru ryzyka strategicznego m.st. Warszawy, Rejestru korzyści doskonalenie procesu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji w m.st. Warszawie oraz zapewnienie kanału komunikacji do zgłaszania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach w m.st. Warszawie; doskonalenie i nadzór nad realizacją Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy; koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania Kodeksu etyki pracowników Urzędu i nadzór nad realizacją Procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie; doskonalenie i nadzór nad systemem raportowania incydentów, w tym korupcyjnych oraz naruszeń standardów etycznych; wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem i rejestracją oświadczeń: majątkowych; o prowadzeniu działalności gospodarczej; lustracyjnych;  bieżąca współpraca z organami państwowymi w przypadku podejrzenia nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy; opiniowanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego pod względem zgodności z prawem; opracowanie zasad i zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa.Dodatkowe informacje
W Biurze Zgodności działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka, podlegli bezpośrednio Prezydentowi. Zakres działania i odpowiedzialności ww. Pełnomocników regulują odrębne zarządzenia Prezydenta.   
Zarządzenie 1232/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka
Zarządzenie nr 864/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej


Odnośniki
W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne, o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:
Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej - WEPA Wydział Bezpieczeństwa - BZ Wydział Ryzyka Wydział Współpracy z Organami Państwa Zespół Analiz Zespół Dokumentacji Bezpieczeństwa IT Zespół Organizacyjny Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy d. Obsługi PrawnejZałączniki
Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Zgodności Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Schemat organizacyjny Biura Zgodności Urzędu m.st. Warszawy<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Zgodności

Wersja standardowa