Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zgodności > Wydziały > Wydział Ryzyka (BZ-WZ) > Wydział Ryzyka

Wydział Ryzyka

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 325 79 00
Faks
22 325 79 02
Email
Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Różańska
tel.: 224430131, e-mail: Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 224
Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Ryzyka należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjna i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka;
2) przygotowanie koncepcji rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym zapewnienia spójności przyjętych rozwiązań organizacyjnych;
3) opracowanie założeń i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego zintegrowane zarządzanie ryzykiem w m.st. Warszawie;
4) dokonywanie przeglądu skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie oraz projektowanie i wnioskowanie do Prezydenta potrzeby zmian;
5) doskonalenie w m.st. Warszawie:
a) organizacji i zasad zarządzania ryzykiem,
b) słownika pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem,
c) metodyki postępowania w zakresie oceny ryzyka,
d) systemu raportowania informacji o ryzyku,
e) funkcjonalności narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie;
6) koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym:
a) nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez biura, urzędy dzielnic i jednostki m.st. Warszawy,
b) diagnoza stanu i sposobu organizacji zarządzania ryzykiem,
c) współpraca z właścicielami ryzyka i koordynatorami ds. ryzyka oraz udzielanie wsparcia w działaniach podejmowanych w celu oceny ryzyka,
d) monitorowanie sposobu usuwania skutków istotnych incydentów oraz wprowadzania zmian zapobiegających ich występowaniu,
e) współpraca przy tworzeniu, aktualizowaniu i monitorowaniu Kluczowych Wskaźników Ryzyka,
f) upowszechnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem wśród uczestników systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem;
7) prowadzenie ewidencji istotnych incydentów m.st. Warszawy w oparciu o system raportowania, analizowanie przyczyn i skutków ich zaistnienia;
8) gromadzenie i analizowanie informacji na temat sposobu zarządzania ryzykiem bardzo wysokim, zawartych w Planach postępowania z ryzykiem bardzo wysokim;
9) przygotowanie rocznego Raportu ryzyka m.st. Warszawy za rok ubiegły, Rejestru ryzyka m.st. Warszawy na rok bieżący oraz jego półrocznej aktualizacji;
10) przygotowanie projektu Rejestru Ryzyka Strategicznego na rok bieżący;
11) bieżąca współpraca z:
a) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz z biurem właściwym do spraw bezpieczeństwa informacji w zakresie spójności metodyki analizy ryzyka wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z systemem zarzadzania ryzykiem przyjętym w m.st. Warszawie oraz monitorowania incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
b) biurem właściwym do spraw polityki rozwoju i strategii w zakresie identyfikowania ryzyk strategicznych i operacyjnych, których materializacja utrudnia lub uniemożliwia realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach programujących strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku pt. „Strategia #Warszawa2030”,
c) biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń w zakresie przepływu informacji dotyczących przygotowanych szkoleń oraz materiałów szkoleniowych na temat zarządzania ryzykiem,
d) biurami właściwymi do spraw audytu wewnętrznego i kontroli w zakresie przepływu informacji dotyczących oceny istotnych ryzyk i incydentów, ich wpływu na realizację celów i zadań;
12) nadzór w ramach II poziomu kontroli zarządczej nad jednostkami m.st. Warszawy w zakresie wdrożenia i doskonalenia sposobu zarządzania ryzykiem;
13) bieżące informowanie Prezydenta o istotnych incydentach zagrażających realizacji celów i zadań;
14) przekazywanie do zatwierdzenia Prezydentowi uzgodnionego Rejestru Ryzyka Strategicznego m.st. Warszawy.
 
 
Wprowadził Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 06-02-2020
Aktualizujący Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 13-02-2020
Zatwierdzający Mąka Jacek (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 09-03-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-01-2021
Liczba odwiedzin: 511
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe