Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zgodności > Wydziały > Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej (BZ-WE) > Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej

Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 325 79 00
Faks
22 325 79 02
Email
Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
 Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Etyki i Polityki Antykorupcyjnej należy w szczególności:

 1. obsługa organizacyjna i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej;
 2. przygotowanie koncepcji rozwoju polityki antykorupcyjnej miasta stołecznego Warszawy, w tym zapewnienie spójności w procesie zwalczania ryzyk nadużyć, w tym korupcji w m.st. Warszawie;
 3. dokonywanie przeglądu skuteczności funkcjonowania systemu przeciwdziałającego ryzykom nadużyć, w tym korupcji w mieście stołecznym Warszawie oraz projektowanie i wnioskowanie do Prezydenta potrzeby zmian;
 4. aktualizowanie:
  - Kodeksu Etyki pracowników Urzędu miasta stołecznego Warszawy,
  - polityki antykorupcyjnej i przyjętych rozwiązań organizacyjnych w mieście stołecznym Warszawie,
  - metodyki postępowania w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji, zasad dotyczących kontaktów pracowników z klientami, lobbystami, przyjmowania prezentów, przyjmowania zaproszeń, gościnności, wyjaśniania podejrzeń nadużyć,
  -systemu sprawozdawczości dotyczącej etyki w mieście stołecznym Warszawie;
 5. aktualizowanie systemu raportowania w mieście stołecznym Warszawie informacji o:
  - nadużyciach, w tym korupcji,
  - nieprawidłowościach,
  - incydentach korupcyjnych oraz naruszeniach standardów etycznych w mieście stołecznym Warszawie;
 6. koordynowanie działań i nadzór w zakresie realizacji Procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie;
 7. przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu nadużyć oraz nieprawidłowościach, prowadzenie wstępnej weryfikacji zgłoszeń i analiza zgłoszeń nadużyć;
 8. monitorowanie sposobu usuwania skutków wykrytych nadużyć, w tym przypadków korupcji;
 9. prowadzenie i analizowanie Rejestru Korzyści w Urzędzie;
 10. prowadzenie i analizowanie rejestru konfliktu interesów w Urzędzie;
 11. nadzór w ramach II poziomu kontroli zarządczej nad opracowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem:
  - standardów etycznych,
  - procesu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji;
 12. współpraca z biurami właściwymi do spraw:
  - audytu wewnętrznego i kontroli w zakresie przepływu informacji dotyczących wykrytych w wyniku prowadzonych audytów i kontroli przypadków nadużyć, w tym korupcji,
  - kadr i szkoleń w zakresie przepływu informacji dotyczących przygotowanych szkoleń oraz materiałów szkoleniowych w zakresie etyki i przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji;
 13. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości, nadużyć, w tym korupcji w celu wypracowania optymalnych rozwiązań;
 14. bieżące informowanie Prezydenta o uzasadnionych podejrzeniach nadużyć, w tym korupcji;
 15. pracowanie z wykorzystaniem informacji uzyskanych od dyrektorów biur, burmistrzów i kierowników jednostek m.st. Warszawy sprawozdania za rok ubiegły z działalności Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej.
Dodatkowe informacje

Utworzono kanał informacji umożliwiający dokonywanie zgłoszeń o nadużyciach, w szczególności o charakterze korupcyjnym, przy zapewnieniu poufności tożsamości osób zgłaszających, w postaci BEZPIECZNEJ LINII:

 1. adres poczty elektronicznej: uczciwyurzad@um.warszawa.pl,
 2. adres korespondencyjny: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych”.

Rozpatrywaniu nie podlegają zgłoszenia anonimowe, których nie można zweryfikować na podstawie dostępnej w aktach dokumentacji (np.: zgłoszenie przyjęcia korzyści majątkowej wraz z informacją, że nie dotrzymano procedury czy nadinterpretowano przepisy ma odzwierciedlenie w aktach i może podlegać weryfikacji, natomiast anonimowe zgłoszenie przyjęcia korzyści majątkowej bez wskazania dowodów bądź udokumentowanych źródeł uprawdopodabniających zdarzenie wyczerpuje znamiona pomówienia i nie będzie rozpatrywane).

 
 
Wprowadził Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 06-02-2020
Aktualizujący Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 05-05-2021
Zatwierdzający Mąka Jacek (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 05-05-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-05-2021
Liczba odwiedzin: 1938
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe