Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Komórki organizacyjne Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Komórki organizacyjne Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa

  Drukuj
 

Wydział Inwestycji
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należą w szczególności sprawy związane z nabywaniem nieruchomości niezastrzeżone do kompetencji dzielnic. ... [zobacz więcej]
Wydział Mienia m.st. Warszawy
Do zakresu działania Wydziału Mienia m.st. Warszawy, należą w szczególności sprawy związane ze zbywaniem bezprzetargowym nieruchomości, rozpatrywaniem roszczeń o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oraz regulacją stanu prawnego gruntów. ... [zobacz więcej]
Wydział Mienia Skarbu Państwa
Do zakresu działania Wydziału Mienia Skarbu Państwa należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w odrębnych ustawach. ... [zobacz więcej]
Wydział Ochrony Mienia
Do zakresu działania Wydziału Ochrony Mienia należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z ochroną własności nieruchomości Skarbu Państwa i m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań
Do zakresu działania Wydziału Wywłaszczeń i Odszkodowań należy w szczególności prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań. ... [zobacz więcej]
Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy
Do zakresu działania Wydziału Zbywania Nieruchomościami m.st. Warszawy, należy w szczególności: analiza i weryfikacja pod względem kompletności i aktualności akt nieruchomości m.st. Warszawy planowanych do zbycia w drodze przetargu lub rokowań, przekazywanych przez dzielnice; prowadzenie ... [zobacz więcej]
Zespół Organizacji i Finansów
Do zakresu działania Zespołu Organizacji i Finansów, należy w szczególności: opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro; sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura; nadzór nad ... [zobacz więcej]
Wydział Prawny
Do zakresu działania Wydziału Radców Prawnych – z wyłączeniem spraw, które na podstawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy należą do właściwości Biura Prawnego –  należy w szczególności: opiniowanie projektów zarządzeń ... [zobacz więcej]
Wydział Zwrotów i Badania Roszczeń
Do zakresu działania Wydziału Zwrotów i Badania Roszczeń, należy w szczególności: prowadzenie spraw zwrotu nieruchomości wywłaszczonych oraz udział i podejmowanie czynności w postępowaniach nadzwyczajnych, dotyczących postępowań o zwrot wywłaszczonych ... [zobacz więcej]
Zespół Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego
Do zakresu działania Zespołu Przekształcania Prawa Użytkowania Wieczystego: prowadzenie spraw przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania ... [zobacz więcej]
Zespół Przeznaczenia Mienia
Do zakresu działania Zespołu Przeznaczenia Mienia należy w szczególności: planowanie przeznaczenia nieruchomości m.st. Warszawy i Skarbu Państwa oraz koordynacja działań komórek Biura w tym zakresie; analiza projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe