Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Zespół Organizacji i Finansów (BM-ZOF) > Zespół Organizacji i Finansów

Zespół Organizacji i Finansów

  Drukuj
 
Adres

00-694 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 21 27
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Anna Szewczyk
tel.: 22 443 21 26, faks: 22 443 21 88, e-mail: aszewczyk@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 20
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacji i Finansów, należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 2. sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 3. nadzór nad realizacją budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 4. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów i wydatków Biura;
  kontrola terminowości rozliczeń finansowych;
 5. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura i czuwanie nad jego prawidłowym wykonywaniem;
  wystawianie not księgowych dokumentujących czynności realizowane przez Biuro;
 6. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy (w tym oddanych w użytkowanie wieczyste i oddanych do korzystania innym podmiotom) oraz przysługującego m.st.  Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu, znajdujących się poza granicami m.st. Warszawy oraz koordynacja zadań realizowanych przez dzielnice związanych z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowej gruntów;
 7. opiniowanie zmian w projektach budżetu Zarządu Mienia m.st. Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu Państwa;
 8. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i dostawy niezbędne do prowadzenia merytorycznej działalności Biura, w tym operatów szacunkowych nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz;
 9. prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem protestów i reprezentowanie m.st. Warszawy przez upoważnionych pracowników w postępowaniach odwoławczych związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
 10. prowadzenie rejestru zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz.1843);
 11. sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania umów z zakresu zamówień publicznych;
 12. opracowywanie planów ilościowo-rzeczowo-finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 13. obsługa kancelaryjno-biurowa Biura, w tym obsługa narad i konferencji;
 14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego SIGNUM;
 15. prowadzenie spraw pracowniczych, szkoleniowych oraz związanych z dyscypliną pracy;
 16. współpraca z właściwymi biurami Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz przy redagowaniu BIP;
 17. informowanie interesantów o sposobie załatwienia sprawy, wydawanie formularzy, wniosków;
 18. prowadzenie spraw organizacyjnych i logistycznych Biura;
 19. prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Biurze;
 20. koordynacja i monitoring spraw związanych ze skargami na działanie Biura, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy;
 21. koordynacja i monitoring udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych w sprawach z zakresu działania Biura;
 22. opracowywanie i aktualizacja kart informacyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami; realizacja zadań wynikających z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie m.st. Warszawy;
 23. wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w zakresie Biura;
 24. przygotowywanie lub opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
 25. opiniowanie uchwał zarządów dzielnic pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, zgodnie z właściwością Biura;
 26. uzgadnianie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic.

W skład Zespołu wchodzi koordynator ds. zarządzania ryzykiem w Biurze.

 
 
Wprowadził Król Katarzyna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 27-03-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-05-2020
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-05-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2020
Liczba odwiedzin: 2182
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe