Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Zespół Organizacji i Finansów (BM-ZOF) > Zespół Organizacji i Finansów

Zespół Organizacji i Finansów

  Drukuj
 
Adres

00-694 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 21 27
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Anna Szewczyk
tel.: 22 443 21 26, faks: 22 443 21 88, e-mail: aszewczyk@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 20
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacji i Finansów, należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 2. sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 3. nadzór nad realizacją budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 4. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów i wydatków Biura.
 5. kontrola terminowości rozliczeń finansowych;
 6. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura i czuwanie nad jego prawidłowym wykonywaniem;
 7. wystawianie not księgowych dokumentujących czynności realizowane przez Biuro;
 8. prowadzenie inwentaryzacji nieruchomości m.st. Warszawy dla potrzeb Skarbnika m.st. Warszawy;
 9. opiniowanie zmian w projektach budżetu Zarządu Mienia m.st. Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu Państwa;
 10. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i dostawy niezbędne do prowadzenia merytorycznej działalności Biura, w tym operatów szacunkowych nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz;
 11. prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem protestów i reprezentowanie m.st. Warszawy przez upoważnionych pracowników w postępowaniach odwoławczych związanych z prowadzonymi postępowaniami;
 12. współpraca w zakresie wykonywanych zadań z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i podmiotami zewnętrznymi;
 13. prowadzenie rejestru zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
 14. sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania umów z zakresu zamówień publicznych;
 15. opracowywanie planów ilościowo-rzeczowo-finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 16. obsługa kancelaryjno-biurowa Biura, w tym obsługa narad i konferencji.
 17. sprawy związane z funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego SIGNUM.
 18. prowadzenie spraw pracowniczych, szkoleniowych oraz związanych z dyscypliną pracy;
 19. współpraca z właściwymi biurami Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz przy redagowaniu BIP;
 20. sporządzanie protokołów z ustnego wnoszenia podań przez interesantów, poświadczanie w związku z prowadzonymi sprawami kopii dokumentów za zgodność z oryginałem;
 21. kontakt z interesantami, informowanie o sposobie załatwienia sprawy, wydawanie formularzy, wniosków;
 22. prowadzenie spraw organizacyjnych i logistycznych Biura.

 

 
 
Wprowadził Król Katarzyna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 27-03-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 26-09-2019
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 26-09-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-09-2019
Liczba odwiedzin: 777
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe