Kanał Wyżej
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)


Adres

00-613 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Telefon
22 443 20 00; 22 443 20 01

Faks
22 443 20 02

Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00: 16.00

Kierownictwo
dyrektor Arkadiusz Kuranowski
zastępca dyrektora Inga Pilarska
p.o. zastępcy dyrektora Marta Dudkiewicz-Lasota
p.o. zastępcy dyrektora Grzegorz Gadecki


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa należy w szczególności:

prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic; prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent, regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych; regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych; przygotowywanie umów zobowiązaniowych w zakresie działalności Biura; regulowanie praw związanych z nieruchomościami przeznaczonymi pod drogi publiczne: powiatowe, wojewódzkie i krajowe; prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu administracji rządowej dotyczących odszkodowań za grunty zajęte bądź przeznaczone pod drogi publiczne oraz przejęte z mocy prawa; prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości; prowadzenie postępowań związanych z nieruchomościami pod projekty inwestycyjne i rozwojowe m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic; prowadzenie postępowań dotyczących trwałego zarządu: w odniesieniu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent; w odniesieniu do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej o znaczeniu ponaddzielnicowym; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opłat adiacenckich i ustalania odszkodowań; przekazywanie nieruchomości na rzecz urzędów centralnych i placówek dyplomatycznych; komunalizacja i uwłaszczenie mienia na rzecz m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, w zakresie nie przekazanym do kompetencji dzielnic; prowadzenie innych spraw dotyczących mienia m.st. Warszawy i Skarbu Państwa nieprzekazanych innym podmiotom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy; współpraca z urzędami dzielnic w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarowania mieniem nieruchomym m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.


Dodatkowe informacje
Przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:
Zarządem Mienia m.st. Warszawy, Zarządem Mienia Skarbu Państwa.

Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa są:
Wydział Inwestycji - BM-WI
Wydział Mienia m.st. Warszawy - BM-WMM
Wydział Mienia Skarbu Państwa - BM-WMSP
Wydział Ochrony Mienia - BM-WO
Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań - BM-WWO
Wydział Zwrotów i Badania Roszczeń – BM- WZR
Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy - BM-WZ
Wydział Prawny - BM-RP
Zespół Przeznaczenia Mienia - BM-ZPM
Zespół Przekształcania Prawa Użytkowania Wieczystego - BM-ZPUW
Zespół Organizacji i Finansów - BM-ZOF
Załączniki
Regulamin organizacyjny
• schemat organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Komórki organizacyjne
Dokumenty
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)

Wersja standardowa