Kanał Wyżej
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)


Adres

00-613 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Telefon
22 443 20 00; 22 443 20 01

Faks
22 443 20 02

Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00: 16.00

Kierownictwo
dyrektor Arkadiusz Kuranowski
zastępca dyrektora Wojciech Latocha


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa należy w szczególności:
prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic; prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent;  regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych;  regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych;  przygotowywanie umów zobowiązaniowych w zakresie działalności Biura;  regulowanie praw związanych z nieruchomościami przeznaczonymi pod drogi publiczne: powiatowe, wojewódzkie i krajowe;  prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu administracji rządowej dotyczących odszkodowań za grunty zajęte bądź przeznaczone pod drogi publiczne oraz przejęte z mocy prawa;  prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości;  prowadzenie postępowań związanych z nieruchomościami pod projekty inwestycyjne i rozwojowe m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic;  prowadzenie postępowań dotyczących trwałego zarządu:
 a)   w odniesieniu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co  do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent;
 b)  w odniesieniu do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej o znaczeniu ponaddzielnicowym;  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opłat adiacenckich i ustalania odszkodowań;  przekazywanie nieruchomości na rzecz urzędów centralnych i placówek dyplomatycznych; komunalizacja i uwłaszczenie mienia na rzecz m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, w zakresie nie przekazanym do kompetencji dzielnic; prowadzenie innych spraw dotyczących mienia m.st. Warszawy i Skarbu Państwa nieprzekazanych innym podmiotom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy; koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu  gospodarowania mieniem nieruchomym m.st. Warszawy.
 


Dodatkowe informacje
Przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:
Zarządem Mienia m.st. Warszawy, Zarządem Mienia Skarbu Państwa.

Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa są:
Wydział Inwestycji - BM-WI
Wydział Mienia m.st. Warszawy - BM-WMM
Wydział Mienia Skarbu Państwa - BM-WMSP
Wydział Ochrony Mienia - BM-WO
Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań - BM-WWO
Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy - BM-WZ
Zespół Koordynacji i Nadzoru - BM-ZKN
Zespół Organizacji i Finansów - BM-ZOF
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - BM-RP

 
Załączniki
Regulamin organizacyjny
• Schemat organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Komórki organizacyjne
Dokumenty
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)

Wersja standardowa