Kanał Wyżej
Biuro Edukacji


Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 443 35 11

Faks
22 443 35 12

Email
Sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektorka Joanna Gospodarczyk
p.o. zastępcy dyrektorki Marcin Litwinowicz
zastępca dyrektorki Mirosław Sielatycki
zastępczyni dyrektorki Katarzyna PienkowskaZakres działania wydziału biura
Zakres działania Biura Edukacji określa zarządzenie 983/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 lipca 2020 r. 


W Biurze działa Koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Dyrektora zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta.
Do zakresu działania Koordynatora ds. ryzyka należy wspomaganie Dyrektora jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Biurze poprzez wykonywanie zadań, o których mowa w zarządzeniach Prezydenta.
Do zakresu działania każdej wewnętrznej komórki organizacyjnej Biura należy wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem poprzez:

1) współpracę z koordynatorem ds. ryzyka w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Biurze w określonych przez Dyrektora terminach i formach, a w szczególności:

a) określanie celów i zadań do realizacji na dany rok, stanowiących w dalszej perspektywie odniesienie do oceny ryzyka i wyboru optymalnej reakcji na ryzyko,
b) udział w opracowywaniu kryteriów oceny i mierników (wskaźników) realizacji przyjętych celów i zadań,
c) udział w przeprowadzaniu oceny ryzyk w planowanych do realizacji celach i zadaniach i półrocznej ich aktualizacji z uwzględnieniem stanu realizacji celów i zadań oraz zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
d) bieżące monitorowanie oraz okresowe raportowanie poziomu zaawansowania realizacji celów i wykonywanych zadań,
e) zgłaszanie zidentyfikowanych incydentów i innych zdarzeń (wewnętrznych i zewnętrznych) kształtujących poziom ryzyka wraz z analizą przyczyn i skutków ich występowania,
f) monitorowanie skuteczności i adekwatności podejmowanych czynności zaradczych (usprawniających) oraz wnioskowanie potrzeby ewentualnych zmian,
g) realizacja otrzymanych zaleceń i rekomendacji;
2) dokumentowanie procesu oceny ryzyka, w tym: identyfikacja, analiza wraz z szacowaniem poziomu/wielkości ryzyka, ewaluacja, hierarchizacja oraz wybór i wdrożenie optymalnej reakcji dla ocenianego ryzyka (akceptacja, dzielenie się, unikanie, ograniczanie);

3) rejestrowanie przyjętych do realizacji celów i zadań na dany rok, ocenionego ryzyka i wybranego sposobu postępowania z ryzykiem.
W zakresie zadań, wynikających z zakresu działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura, Naczelnicy Wydziałów, osoby zatrudnione na samodzielnych jedno i wieloosobowych stanowiskach pracy odpowiadają przed nadzorującym zastępcą Dyrektora oraz Dyrektorem za bieżące zarządzanie ryzykiem, współpracę z Koordynatorem ds. ryzyka na zasadach i w terminach określonych przez Dyrektora.Dodatkowe informacje
Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, nad którymi wykonywany jest nadzór przy pomocy Biura Edukacji:
1. Jednostki systemu oświaty:
Bursa Szkolna nr 4, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa;
Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej, ul. Zagójska 3, 04-160 Warszawa;
Bursa Szkolna nr 6, ul. Okopowa 55A, 01-043 Warszawa;
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS", ul. Wincentego Rzymowskiego 36, 02-697 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT", ul. Zorzy 17, 04-639 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego, Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6, ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8, ul. Podmokła 4, 04-819 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2, ul. Strażacka 57, 04-462 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja, ul. Patriotów 90, 04-844 Warszawa;
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, ul. Dolna 19, 00-773 Warszawa;
Pałac Młodzieży, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa;
Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki", ul. Nowolipki 9B, 00-150 Warszawa;
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP", ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa;
POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK EDUKACYJNO – WYPOCZYNKOWY "ZATOKA UKLEI" W GAWRYCH RUDZIE, Gawrych Ruda , 16-402 Suwałki;
"POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - OŚRODEK OŚWIATOWO – SZKOLENIOWY ""ARKADIA""
W KAZIMIERZU DOLNYM, Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny;"
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie, Piastów 10, 76-032 Mielno;
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych, Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce;
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie, Maróz 5, 11-015 Olsztynek;
Przedszkole Specjalne nr 68 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER", ul. Ożarowska 75A, 01-444 Warszawa;
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA", ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa;
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa;
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6, 00-225 Warszawa;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, ul. Jana Chryzostoma Paska 10, 01-640 Warszawa;
Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku", Rynek Nowego Miasta 4, 00-229 Warszawa;
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa;
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 Syrenka, ul. Karolkowa 53A, 01-197 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Stefana Czarnieckiego 49, 01-548 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147, ul. Karolkowa 56, 01-193 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej, ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240, ul. Weterynaryjna 3, 03-838 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244, ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Marcina Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291, ul. Henryka Dembińskiego 1, 01-644 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, ul. Jana III Sobieskiego 93, 00-763 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz, ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394, ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca, ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa;
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa;
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola", ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa;
Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży, ul. Smolna 30, 00-375 Warszawa;
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Aleja Władysława Reymonta 16, 01-842 Warszawa;
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5, 02-638 Warszawa;
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Tarchomińska 4, 03-746 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 102, ul. Halna 32, 04-961 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9, 00-238 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 90, ul. Augustyna Kordeckiego 54, 04-330 Warszawa;
Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa;
2. Instytucja kultury - Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa;
3. Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa;


Odnośniki
Strona WWW Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:
edukacja.um.warszawa.pl
W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne,
o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 
1) Wydział Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych - BE-WKO;

2) Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych - BE-WPSP;
3) Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego - BE-WSKU;

4) Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - BE-WKSP;

5) Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich - BE-WDN;

6) Wydział Edukacji Pozaszkolnej - BE-WEP;

7) Wydział Finansów Oświaty - BE-WFO;
8) Wydział Infrastruktury Oświaty - BE-WI;
9) Wydział Oświaty Niepublicznej - BE-WON;

10) Wydział Informacji Oświatowej - BE-WIO;
11) Zespół Informatyzacji Oświaty - BE-ZIO;

12) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą - BE-ZJ;

13) Samodzielne Jadnoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego - BE-ZP.
 
Schemat organizacyjny Biura.
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
Program działania wspólnej instytucji kultury - Centrum Nauki Kopernik w latach 2017-2021
Program działania wspólnej instytucji kultury - Centrum Nauki Kopernik w latach 2022-2026

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Edukacji

Wersja standardowa