Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Biuro Edukacji

Biuro Edukacji

  Drukuj
 
Adres
00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 35 11
Faks
22 443 35 12
Email
Sekretariat.BE@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Joanna Gospodarczyk
tel.: 22 443 35 00, faks: 22 443 35 02, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 208
zastępca dyrektora Beata Murawska
tel.: 22 443 35 00, faks: 22 443 35 32, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 305
zastępca dyrektora Mirosław Sielatycki
tel.: 22 443 35 00, faks: 22 443 35 12, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 303
zastępca dyrektora Mieczysława Nowotniak
tel.: 22 443 35 00, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 205
Zakres działania wydziału biura

Zakres działania Biura Edukacji określa zarządzenie 6664/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 października 2014 r. (ostatnia zmiana: zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1811/2017 22 listopada 2017 r.):

1. W Biurze działa Koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Dyrektora zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta.

2. Do zakresu działania Koordynatora ds. ryzyka należy wspomaganie Dyrektora jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Biurze poprzez wykonywanie zadań, o których mowa w zarządzeniach Prezydenta.

3. Do zakresu działania każdej wewnętrznej komórki organizacyjnej Biura należy wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem poprzez:

1) współpracę z koordynatorem ds. ryzyka w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Biurze w określonych przez Dyrektora terminach i formach, a w szczególności:

a) określanie celów i zadań do realizacji na dany rok, stanowiących w dalszej perspektywie odniesienie do oceny ryzyka i wyboru optymalnej reakcji na ryzyko,

b) udział w opracowywaniu kryteriów oceny i mierników (wskaźników) realizacji przyjętych celów i zadań,

c) udział w przeprowadzaniu oceny ryzyk w planowanych do realizacji celach i zadaniach i półrocznej ich aktualizacji z uwzględnieniem stanu realizacji celów i zadań oraz zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,

d) bieżące monitorowanie oraz okresowe raportowanie poziomu zaawansowania realizacji celów i wykonywanych zadań,

e) zgłaszanie zidentyfikowanych incydentów i innych zdarzeń (wewnętrznych i zewnętrznych) kształtujących poziom ryzyka wraz z analizą przyczyn i skutków ich występowania,

f) monitorowanie skuteczności i adekwatności podejmowanych czynności zaradczych (usprawniających) oraz wnioskowanie potrzeby ewentualnych zmian,

g) realizacja otrzymanych zaleceń i rekomendacji;

2) dokumentowanie procesu oceny ryzyka, w tym: identyfikacja, analiza wraz z szacowaniem poziomu/wielkości ryzyka, ewaluacja, hierarchizacja oraz wybór i wdrożenie optymalnej reakcji dla ocenianego ryzyka (akceptacja, dzielenie się, unikanie, ograniczanie);

3) rejestrowanie przyjętych do realizacji celów i zadań na dany rok, ocenionego ryzyka i wybranego sposobu postępowania z ryzykiem.

4. W zakresie zadań, wynikających z zakresu działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura, Naczelnicy Wydziałów oraz osoby zatrudnione na samodzielnych wieloosobowych stanowiskach pracy odpowiadają przed nadzorującym zastępcą Dyrektora oraz Dyrektorem za bieżące zarządzanie ryzykiem, współpracę z Koordynatorem ds. ryzyka na zasadach i w terminach określonych przez Dyrektora.

Dodatkowe informacje

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, nad którymi wykonywany jest nadzór przy pomocy Biura Edukacji:

1. Bursy i placówki edukacji pozaszkolnej:

Bursa Szkolna nr 4, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa;

Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej, ul. Zagójska 3, 04-160 Warszawa;

Bursa Szkolna nr 6, ul. Okopowa 55a, 01-043 Warszawa;

Pałac Młodzieży, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa;

Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki", ul. Nowolipki 9B, 00-150 Warszawa;

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, Gawrych Ruda , 16-402 Suwałki;

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny;

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "SYRENA" w Mielnie, Piastów 10, 76-032 Mielno;

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "ORLE GNIAZDO" w Sromowcach Wyżnych, Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce;

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "SYRENKA" w Marózie, Maróz 5, 11-015 Olsztynek;

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa;

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 Syrenka, ul. Karolkowa 53a, 01-197 Warszawa;

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola", ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa;

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola", Stręgielek 40, 11-610 Pozezdrze;

Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży, ul. Długa 18/20, 00-238 Warszawa;

2. Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP", ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa;

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA", ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa;

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa;

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa;

4. Szkoły i placówki szkolnictwa specjalnego:

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS, ul. Wincentego Rzymowskiego 36, 02-697 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT", ul. Zorzy 17, 04-639 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie " im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego, Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6, ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8, ul. Podmokła 4, 04-819 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2, ul. Strażacka 57, 04-462 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja, ul. Patriotów 90, 04-844 Warszawa;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, ul. Dolna 19, 00-773 Warszawa;

Przedszkole Specjalne nr 68 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER", ul. Ożarowska 75a, 01-444 Warszawa;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6, 00-225 Warszawa;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, ul. Jana Chryzostoma Paska 10, 01-640 Warszawa;

Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku", Rynek Nowego Miasta 4, 00-229 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123, ul. Stefana Czarnieckiego 49, 01-548 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147, ul. Karolkowa 56, 01-193 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej, ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240, ul. Weterynaryjna 3, 03-838 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244, ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Marcina Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291, ul. Henryka Dembińskiego 1, 01-644 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, ul. Jana III Sobieskiego 93, 00-763 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz, ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394, ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6, ul. Tarchomińska 4, 03-746 Warszawa;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca, ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa;

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Aleja Władysława Reymonta 16, 01-842 Warszawa;

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5, 02-638 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 102, ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka, ul. Długa 9, 00-238 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 90, ul. Augustyna Kordeckiego 54, 04-330 Warszawa;

Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa;

5. Instytucja kultury - Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa;

6. Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa;

7. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

 
 
Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 18-06-2007
Aktualizujący Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 07-03-2018
Zatwierdzający Nowotniak Mieczysława (Biuro Edukacji (BE)) 12-03-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2018
Liczba odwiedzin: 293091
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe