Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich – (BE-WDN)

Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich – (BE-WDN)

  Drukuj
 
Adres

00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 35 35
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Edukacji Pozaszkolnej należy w szczególności:

1) realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” w odniesieniu do działalności placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze ponaddzielnicowym i burs;

2) wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do placówek wymienionych w pkt 1, w tym w szczególności w zakresie:
a) organizacji roku szkolnego,
b) analizy arkuszy organizacji i przygotowania ich do zatwierdzenia,
c) analizy i zatwierdzania projektów innowacyjnych,
d) porozumienia się z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie oceny pracy dyrektorów,
e) wydawania opinii dotyczących powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych,
f) sporządzania wniosków dotyczących wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów,
g) przygotowywania wniosków w sprawie nagród i odznaczeń państwowych dla dyrektorów,
h) przygotowywania projektów zmian w statutach placówek nieposiadających rady pedagogicznej,
i) merytorycznej analizy dokumentów kontroli zewnętrznych w placówkach oraz monitorowania toku kontroli,
j) sprawowania nadzoru w zakresie kompetencji organu prowadzącego
w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz organizacji pracy placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze ponaddzielnicowym i burs;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze oświaty
i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:
a) opracowywanie propozycji priorytetów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) wnioskowanie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadań, o których mowa w lit. a,
c) konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących współpracy Biura
z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie oświaty i wychowania (m.in. programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi),
d) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) wsparcie działań organizacji pozarządowych w sferze oświaty i wychowania
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365
oraz z 2019 r. poz. 37),
f) przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych zawieranych z organizacjami pozarządowymi,
g) rozliczanie i kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert oraz w trybie tzw. małych grantów,
h) zarządzanie Generatorem Wniosków,
i) koordynowanie współpracy z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji;

4) koordynowanie przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka;

5) koordynowanie projektów edukacyjnych, w tym związanych z warszawskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej;

6) realizacja i koordynacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”; współpraca z dzielnicami w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnich i zimowych ferii szkolnych;

7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem naboru i rekrutacją do Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” z wykorzystaniem systemu elektronicznego;

8) współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy oraz z jej doradcą;

9) koordynowanie i nadzorowanie realizacji przez dzielnice spraw związanych
z prowadzeniem międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz ogrodów jordanowskich przekazanych do kompetencji dzielnic, w tym opiniowanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów;

10) prowadzenie spraw związanych z planowaniem naboru i rekrutacją do placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze ponaddzielnicowym oraz burs z wykorzystaniem systemu elektronicznego;

11) wykonywanie zadań Koordynatora ds. ryzyka w zakresie zadań edukacyjnych realizowanych przez Biuro i placówki oświatowe, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta;

12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w Biurze, w tym systemu ISO;

13) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Biurze i placówkach oświatowych, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic;

14) koordynacja realizacji rządowych programów wspierających rozwój czytelnictwa;

15) koordynowanie prac związanych z publikacjami Biura na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy;

16) przygotowywanie opinii Biura w sprawach dotyczących:
a) wniosków o objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydenta m.st. Warszawy,
b) wniosków o zwolnienie z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w Mieście,
c) wniosków o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń Pałacu Kultury i Nauki;

17) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
f) dokumentacji do archiwizacji;

18) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;

19) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.

 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-04-2019
Liczba odwiedzin: 3793
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe