Kanał Wyżej
Wydział Informacji Oświatowej - BE-WIO


Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 443 35 49

Faks
22 443 35 12

Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Michał BurakowskiZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Informacji Oświatowej należy w szczególności: :
realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, „Strategii #Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji oraz wspieranie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie, w zakresie zadań wydziału; gromadzenie przetwarzanie, udostępniania i archiwizowanie danych dotyczących oświaty, w zakresie:  systemu informacji oświatowej, arkuszy organizacyjnych jednostek systemu oświaty, danych gromadzonych w celu przygotowania raportów, analiz, prognoz i innych opracowań; wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi Biura, a w szczególności: systemem tworzenia i obiegu arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek, oświatowymi bazami danych, w tym Systemem Informacji Oświatowej, systemem bieżącej komunikacji z prowadzonymi przez Miasto jednostkami systemu oświaty; współpraca z dzielnicami w zakresie informacji oświatowej; przygotowywanie danych i informacji wynikających z zakresu zadań Biura; opracowywanie rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta; przygotowywanie i publikowanie informacji z zakresu działania Biura w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy; administrowanie pocztą elektroniczną przedszkoli, szkół i placówek; przygotowywanie upoważnień dla pracowników Biura do przetwarzania danych osobowych; tworzenie i aktualizacja danych przestrzennych, dotyczących obwodów i lokalizacji jednostek prowadzonych przez m.st. Warszawę; koordynowanie prac związanych z prowadzeniem Rejestru Czynności Przetwarzania oraz rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania w Biurze; udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług i systemów informatycznych wdrażanych przez Biuro; weryfikacja i analiza danych gromadzonych w systemach informatycznych; koordynowanie udostępniania informacji publicznej; administrowanie systemem SignUM w zakresie nadawania uprawnień pracownikom; wsparcie techniczne dla wydziałów wdrażających system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Biurze,  przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału: sprawozdań, analiz i innych opracowań, projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta, projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów, radnych, informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, dokumentacji do archiwizacji; prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału; współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Informacji Oświatowej - BE-WIO

Wersja standardowa